DutchVideo 2021

De mens viert het heilige Joodse feest hypocriet!

De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Maar velen willen van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niets weten.

Gepubliceerd op 2 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Een bode engel Gods bracht de volgende boodschap Gods namens de Here Here, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Leviticus 23, vers 1 en 2 De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.
En vers 22 tot en met 25 Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de Here, uw God. En de Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Generlei slaafse arbeid zult gij verrichten en gij zult de Here een vuuroffer brengen.

Voorwaar, luister aandachtig.

Leviticus 23, vers 27 tot en met 30 Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de Here een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de Here, uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal Ik verdelgen uit het midden van zijn volk.

Voorwaar, vele Joden houden zich vast aan de feesttijden van heel lang geleden; van wat de Here sprak tot Mozes.
In Leviticus 23 en Numeri 29 staat veel over de Joodse tradities. U kunt hier meer over lezen voor u zelf.

Voorwaar, het joods nieuwjaar wordt vaak ook wel op een onheilige, heidense manier gevierd. Daarna gaat men over tot het verzoenen, na het terugkijken op wat er het afgelopen jaar verkeerd ging tegenover God en de medemens.
Vele Joden maken helaas misbruik van de oude tradities om uitbundig te kunnen feesten, zelfs in de kerk wordt er op een ramshoorn geblazen, een sjofar. Het ramshoorn roept op tot inkeer, maar elke keer komt men niet tot inkeer. Zelfs vele Joden keuren alles goed als men maar niet vertelt over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Van Hem willen velen niets weten. Voorwaar,

Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En 1 Korintiërs 2, vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
En 1 Korintiërs 4, vers 18 Doch sommigen hebben zich opgeblazen, in de waan, dat ik niet tot u komen zou.
En vers 21 Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u komen, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid?
En 1 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 8 Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als een mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om u lieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, ik, Rafaël, ben een bode engel Gods.
Alles wat u ziet en hoort zijn de tekenen van de laatste dagen. Neemt gij ook voor Hem in acht. Wees voorbereid!

1 Tessalonicenzen 2, vers 19 en 20 Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. Amen!

Voorwaar, wees geduldig want onverwachts zal Hij komen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com