DutchVideo 2013

De Media verdraait en beïnvloedt zo uw gedachten!!

BOODSCHAP GODS, 100% AFKOMSTIG VAN GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. VOORWAAR! DE MEDIA IS IN HANDEN VAN SATAN, OM VELEN TE MISLEIDEN EN TE VERLEIDEN!

Gepubliceerd op 30 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

invloed van sterren

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op maandag 30 september 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, woord voor woord, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Pedasa. Voorwaar, luister aandachtig.

Lees voor: Johannes 12, vers 46  Hier staat geschreven: Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.

En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar! De media probeert uw gedachten te beïnvloeden, door Christenen belachelijk te maken, zodat ze gehaat worden.

Ook wordt de waarheid verdraaid!

Lees voor: Mattheüs 6, vers 32  Hier staat geschreven: Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.

1 Korinthiërs 3, vers 13  Hier staat geschreven: Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

En vers 19 tot en met 21  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de media is in handen van satan, om velen te misleiden en te verleiden!

Lees voor: Efeziërs 5, vers 6 tot en met 13  Hier staat geschreven: Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, iedere ster die u beïnvloedt en velen ten val bracht, door middel van leugens, zal zijn straf niet ontlopen!

Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Lees voor: Mattheüs 7, vers 23  Hier staat geschreven: En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, u daar, Bekeer u en open uw ogen, en zie en hoor! 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

1 Korinthiërs 2, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

En vers 9 tot en met 15  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, geliefden des Heren, Bewapen u!

Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, in Mattheüs 6, vers 21 staat: Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. “Voorwaar, zo spreekt de Heer.”

Vraag altijd om bescherming, als u zich bezighoudt als Christen met de media.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u die luistert erop wijzen, dat het boek u spoedig wordt toegezonden.

Het zal nu eerst gedrukt gaan worden. En de verkoop staat nu even stil, zodat de stichting zich kan richten op de aanmelding voor het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’

Voorwaar, wie dit boek besteld heeft, mag een gratis T-shirt. Wel moet gij dan uw maat even doorgeven.

Voorwaar, misschien wilt gij alleen een T-shirt, om te evangeliseren.

Met een gift van minimaal 25 euro krijgt men het toegestuurd.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com