DutchVideo 2014

De manvrouw met de baard, Conchita Wurst!

HOOR AANDACHTIG NAAR DEZE WAARSCHUWENDE BOODSCHAP GODS! DE WAARHEID OVER DE MANVROUW CONCHITA WURST! DE BODE ENGEL VAN GOD SPRAK: VOORWAAR, DIT LIED ROEPT WAARLIJK EEN DEMOON OP!

Gepubliceerd op 11 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Eurovisie songfestival Conchita Wurst

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 mei 2014 bracht een bode engel van God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze waarschuwende en openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, hoor aandachtig naar deze waarschuwing Gods, wereld!

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig is Hij, Adonai, Jahweh! Word wakker!

Voorwaar, ik openbaar u de waarheid over de manvrouw Conchita Wurst, ook bekend als de vrouw met de baard, die op 10 mei 2014 het Eurosongfestival won.

Voorwaar, zó heeft God het bedoeld, wat gij nu hoort, en God maakt geen fouten:

Genesis 1, vers 27 en 28  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk… tot zover.

Conchita Wurst zong ‘Rise Like a Phoenix’, dat velen beïnvloedt, die niet Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, hebben aangenomen.

Voorwaar, dit lied roept waarlijk een demoon op! De song staat voor een gevallen engel, die herrijst uit de as, en staat verder voor een engel der duisternis, met macht en kracht. Voorwaar, de winnaar van het Songfestival 2014, de vrouw die een man is, en als vrouw met baard, en velen beïnvloedt en hypnotiseert, en zich voordoet als een engel des lichts, is een vertegenwoordiger van de gevallen engelen. Zo spreekt de Heer: Hoor,

2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Zo spreekt de Heer!

Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

Romeinen 1, vers 25 tot en met 28  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Voorwaar, ook het lied van Oostenrijk, de vrouw met de baard, is een gruwel in Gods ogen, evenzo het tegennatuurlijke!

Verder is het een duistere, geheime, occulte boodschap. En deze demoon, de phoenix, is één van de symbolen in Reiki. Deze song is een leugen, en het brengt het rijk der duisternis over! Men brengt hiermee een roep naar de demoon, en activeert, door te luisteren naar deze beïnvloedingssong, de gevallen engelenwereld. Voorwaar, ik zeg u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, om niet te luisteren naar Conchita Wurst, deze vertegenwoordiger van de gevallen engelenwereld, de vrouw met de baard!

Voorwaar, hebt gij wel gekeken, reinigt u dan en vraag om bescherming.

En bedek u onder het Bloed van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, het is waarlijk belangrijk, om Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw leven aan te nemen als uw enige Heer en Verlosser. Zonder Hem in uw leven, wordt men zo overgenomen. Voorwaar, mijn naam is Seddia en ben een bode engel Gods.

Deel deze boodschap, want gij zijt gewaarschuwd!

Wie zich inlaat met deze machten der duisternis, en tegen Gods wetten ingaat en voor het tegennatuurlijke kiest, kiest waarlijk voor de duisternis, en zal Gods Koninkrijk nimmer beërven!

Lees voor: Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

 

Mocht u zich hierin herkennen, bent u misschien zelf ingewijd in Reiki en ook besmet geraakt met dit symbool, deze macht van het rijk der duisternis?

Bent u een cursus begonnen? Dan heeft u dus de binding, ook al zeggen ze dat het van het licht is: de boze verdraait alles, die verdraait de waarheid van God. Dus ze doen zich voor als ‘engelen van licht’ en noem maar op. Maar Gods woord is de onvervalste waarheid! Mocht u aan Reiki of aan muziek vastzitten, of beïnvloed zijn geraakt, wordt u aangevallen? Vroeg of laat wordt men in deze Reiki wereld bijvoorbeeld, omdat u vastzit aan deze machten, door het rijk der duisternis opgeslokt en opgeëist. Dan zeg ik u: alleen in God, in de Here Jezus Christus, is waarlijk licht, liefde, vrede en volmaakte blijdschap. Alleen Zijn kracht is groter dan welke macht dan ook uit het rijk der duisternis!

Mocht u werkelijk voor Jezus Christus willen kiezen, luister dan naar onze gebeden met een verlossingsgebed.

Maar ga ook naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk, en laat de banden van het rijk der duisternis en alle Reiki symbolen en alle namen verbreken, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. De Heer zal u waarlijk vrijmaken. Zorg er voor, dat u deze stap neemt om waarlijk vrij te komen, want de leugen van deze machten is, dat ze u van alles beloven, gezondheid en kracht en licht en vrede. Maar het is de dwaling van het rijk der duisternis! De bode engel gaf ook aan: deze demoon, die zich voordoet als de phoenix, is in feite de duivel, die herrijst uit de as. En dat is ook de boodschap van de gevallen engelenwereld, die men doorgeeft aan de wereld, en die de wereld wil overnemen. Hoe doen ze dat? Door de mens als het ware iets aantrekkelijks aan te bieden: gezondheid, vrede, kracht, eenheid, blijdschap… Uiteindelijk geven ze u dat koekje, en op het moment dat ze u hebben, trekken ze u het rijk der duisternis in! Vroeg of laat gaat u dat ervaren in uw leven.

En ik zeg u: alleen Jezus Christus is de Weg en de Waarheid. Hij is Degene die u de liefde, de kracht, de vrede, de blijdschap en de verlossing wil geven. Alleen Hij zal u waarlijk vrijmaken en u datgene geven, wat u nodig hebt. Het belangrijkste is, dat Jezus Christus u heeft vrijgekocht van welke demonische macht uit de hel dan ook. Het Bloed en het vuur van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, reinigt tot op het diepste niveau van uw ziel!

Trap niet in de Reiki leugens, of de New Age leugens, die zeggen dat ze voor vrede en liefde gaan.

Want ze verkondigen al deze dingen, maar zonder het benoemen van: ‘via Jezus Christus’. En dat is nu precies wat de boze wil: u wijsmaken dat u god bent! Maar ze verdraaien de waarheid. U bent wel goddelijk geschapen, maar u bent God niet. Maar God wil wel in u komen wonen, de Heer wil in u leven via Zijn Heilige Geest.

Dus hoort u de verdraaiing – en zo doet de boze dit door middel van heel veel New Age literatuur, door heel veel mensen te beïnvloeden, die door deze machten der duisternis dingen gaan schrijven, die heel mooi zijn, maar uiteindelijk leiden ze nergens heen. Er is één Weg, één Waarheid en het Leven, en dat is Jezus Christus. Alleen door Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, komt u tot God. God de Vader heeft dat mogelijk gemaakt, door Zijn Zoon Jezus Christus te sturen: het liefste wat Hij had, gaf Hij. Jezus gaf Zijn leven voor u, om deze kloof te herstellen! Neem Jezus Christus vandaag nog aan. En ik druk u op het hart: ga en neem die stap, ga naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk. Laat voor u bidden, laat elke binding in de almachtige naam van Jezus Christus verbreken! Er is er maar EEN die sterker is dan welke macht dan ook uit de hel, dat is alleen Jezus Christus.

Gods zegen, Amen!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com