DutchVideo 2023

De liefde overwint alles wanneer gij in Christus blijft!

Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing, want de geheimenis der wetteloosheid is reeds in volle gang!

Gepubliceerd op 20 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, let op!

2 Tessalonicenzen 2, vers 1 en 2 Maar wij verzoeken u, broeders “en zusters”, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus, “Yeshua HaMashiach, JHWH” en onze “eeuwige” vereniging met Hem, dat gij niet “snel of” spoedig uw bezinning “en geduld” verliest of in onrust verkeert…tot zover.
En vers 5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?
En vers 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in “volle” werking, “de liefdeloosheid, haat, egoisme, en nog veel meer”…tot zover.
En vers 10 lees vanaf: Omdat zij de liefde tot de waarheid niet “wilden ontvangen en niet’ aanvaard hebben, “maar verworpen” waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Galaten 6, vers 2 en 3 Verdraagt “toch” elkanders moeilijkheden; “kwets niemand en pleeg geen moord, alleen” zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer.
En Galaten 5, vers 18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, “dan denkt u niet alleen aan uzelf maar wandelt u met liefde” dan zijt gij niet onder de wet. “God is liefde!”
En vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En 2 Tessalonicenzen 3, vers 4 en 5 En wij vertrouwen in de Here van u, dat gij, hetgeen wij (u) bevelen, [niet alleen] doet, maar ook zult doen. De Here neige uw harten tot de liefde Gods…stop, tot zover.
En Mattheüs 19, vers 6 Zo zijn zij “in de liefde” niet meer twee, maar één vlees. “Houd de liefde in ere.” Hetgeen dan God “bij elkaar” samengevoegd heeft, scheide de mens niet.
En 1 Korintiërs 7, vers 3 tot en met 6 De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen.

En Efeziërs 5, vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
En vers 20 en 21 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.
En vers 28 Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
En vers 33 Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

En tot slot,

Kolossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Kolossenzen 2, vers 2 Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus.

De liefde overwint alles wanneer gij in Christus blijft, broeders en zusters.

Spreuken 31, vers 10 tot en met 12 Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.
En vers 25 en 26 Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.
En vers 30 en 31 Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com