DutchVideo 2020

De liefde: Gods hoogste gebod!

Wie geen liefde voor zijn of haar naaste heeft, of niet kan vergeven, zal zichzelf tegenhouden om binnen te komen in de Hemel. Gods liefde is echt en zeer groot!

Gepubliceerd op 9 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 maart 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Heilig, Machtig is de Here, de hoogverheven, almachtige Koning der koningen, die vol van liefde is!
Zijn liefde is echt en zeer groot, zo hoog als de wolken en zelfs hemelhoog, zo ook Zijn glorie en trouw. Voorwaar, elke keer wanneer men aan Hem denkt, zoals Profeet Benjamin Cousijnsen, maakt dit Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, blij, en looft en prijst hij in Zijn aanwezigheid, met zijn hart en gedachten en geheel zijn ziel, en alles wat in hem is, Zijn kadosh, heilige Naam en onvoorwaardelijke liefde. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, voor u die luistert naar deze boodschap, om ook Zijn liefde te ervaren, en aanwezigheid en blijdschap,
is het belangrijk dat u uw hart niet blokkeert, om Zijn liefde, de liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, buiten de deur van uw hart te houden. Voorwaar, wie geen liefde voor zijn naaste heeft, of niet kan vergeven, zal zichzelf tegenhouden om binnen te komen in de Hemel! Het is Gods hoogste gebod!

Markus 12, vers 30 en 31  Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.

Mattheüs 22, vers 40  Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.

En 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12  Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders “en zusters” lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn “of haar” tong van het kwade, en zijn “of haar” lippen van bedrog te spreken; hij “of zij” wijke af van het kwade en doe het goede, hij “of zij” zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.

Voorwaar, om de zegeningen te beërven, moet u ook niet telkens tegen uw naaste dreigen met:
“Ik….” Voorwaar,

1 Korinthiërs 10, vers 24  Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.

Galaten 6, vers 2  Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.
En Galaten 5, vers 14  Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Hebreeën 13, vers 1 en 2  Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

En Openbaring 3, vers 20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem “of bij haar” binnenkomen en maaltijd met hem “of haar” houden en hij “of zij” met Mij.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com