DutchVideo 2022

De Leeuw van Juda brult; Zijn overwinning staat vast!

Openbarende boodschap Gods: satan gaat rond op de Aarde als een op hol geslagen gek, die er alles aan wil doen, om velen de hel in te jagen. Hij is verder gegaan, via de uitstrijkjes, de vaccinatie en technologie, die in volle gang zijn, via zijn wereldmachten.

Gepubliceerd op 15 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig!
Zo spreekt de Here, “Word wakker geestelijk en wees niet gelijkvormig aan de wereld, u zult zich deze en overige boodschappen gaan herinneren, maar voor sommigen zal het dan al te laat zijn.”

De satan brult en gebruikt vele manieren om de mens over te nemen. Hij weet zijn tijd is zeer kort.
Maar ook de Leeuw van Juda brult vanwege, dat Zijn overwinning vast staat.
Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods.
Sommigen voelen de weeën van Zijn wederkomst al.

Zo spreekt de Here:

1 Korintiërs 4, vers 18 Doch sommigen hebben zich opgeblazen, in de waan, dat ik niet tot u komen zou.
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

De satan gaat rond op de Aarde als een op hol geslagen gek, die er alles aan wil doen om velen de hel in te jagen.

Lucas 17, vers 26 tot en met 30 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.

Voorwaar, zo spreekt de Here HERE, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.
Als men een wattenstaafje uitstrijkzelftest zou doen, heeft men niets te vrezen, omdat het staafje in de vloeistofkoker gaat, om het erin te roeren, en het druppelt dan op de uitslagtest. Door het te laten doen door de GGD of huisarts, onder andere, die uit de wereldmachten der duisternis komen, kan het onbetrouwbaar zijn, omdat een uitstrijkje mogelijk in het geheim tot biologische wapenstoffen is gemaakt, dezelfde zaten in de vaccinaties, en vervolgens de Nanodeeltjes overbrengt in de mens.

Voorwaar, luister ook naar de overige boodschappen Gods, die u ook informeren vanaf de troon van God.
Men wil iederéén injecteren en voorzien van het merkteken van het beest, en de mens helemaal overnemen op verschillende manieren. Ook de technologie gaat hierin heel erg ver.

Psalm 8, vers 6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt. Tot zover.

En Openbaring 13, vers 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest. Tot zover.
En vers 15 tot en met 18 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 12 tot en met 14 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, tot slot, wees echt klaar voor de Opname!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com