DutchVideo 2020

De laatste stuiptrekkingen van satan!

Boodschap Gods: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, – de volwassendoop – kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Stel niet meer uit en bekeer u nu! Tja, en de satan briest natuurlijk, en werkt het werk Gods tegen, omdat hij weet dat zijn definitieve einde nadert!

Gepubliceerd op 20 april 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 20 april 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt ‘Ik ben wie Ik ben’: 

Johannes, 3, vers 7 en 8  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.
En vers 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij “of zij” het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Voorwaar, als u nog niet wederom geboren bent, maak dan nu de keus, voordat het te laat is. 

Johannes 3, vers 3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij “of zij” het Koninkrijk Gods niet zien.

Zonder wederom geboren te zijn – volwassendoop – komt men het Koninkrijk niet binnen. 

Johannes 3, vers 6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.
En vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, stel niet meer uit en bekeer u nu!
Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.

1 Thessalonicenzen 4, vers 14 tot en met 18  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.

En Openbaring 3, vers 3  Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

Voorwaar, de tekenen van Zijn Wederkomst, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn zeer zichtbaar!
En het is niet zomaar, dat men als wederom geboren Christen de heimwee voelt, om naar huis te gaan.

Openbaring 9, vers 20  En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan.
Openbaring 11, vers 17 en 18  zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, Profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.
Openbaring 16, vers 11  En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
Vers 14 en 15  Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij “of zij”, die waakt en zijn “of haar” klederen bewaart, opdat hij “of zij” niet naakt wandele en zijn “of haar” schaamte niet gezien worde.
Vers 18  En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.
En vers 21  En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.
En Openbaring 17, vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.
En vers 5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u zoveel geopenbaard, overgebracht!
En natuurlijk haten satan en de gevallen engelen hem, en zij proberen hem van alle kanten tegen te houden.

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Voorwaar, de satan is een stuk aangeschoten wild, dat zwaar gewond is en nog bloedend zijn laatste stuiptrekkingen uitvoert.
Tja, en hij briest natuurlijk, omdat hij weet dat zijn definitieve einde nadert! En net als voor zijn getrouwe dienaars in en buiten Israël, komt het einde zichtbaar nader. Voorwaar, de satan is meedogenloos en sluw, en probeert u tegen Profeet Benjamin op te zetten!

Mattheüs 24, vers 42 tot en met 44  Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

En 1 Korinthiërs 15, vers 58  Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Voorwaar, alles is in volle gang, en ook de weeën zijn in volle gang.
Wees klaar voor vertrek en Rapture ready, en laat niets u weerhouden! Voorwaar, en neem nooit het microchip-implantaat 666 aan, of u gaat verloren!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com