DutchVideo 2012

De kracht van de Heilige Geest!

27-11-2012  BOODSCHAP GODS: DE HERE GOD VERTELT IN DEZE BOODSCHAP OVER DE KRACHT EN OVER ENKELE UITINGEN VAN DE HEILIGE GEEST, AAN DE HAND VAN VOORBEELDEN UIT ZIJN GESCHRIFTEN IN DE BIJBEL!

Published on Nov 27, 2012 by Evangelische EindtijdSpace

Please share and do not change © BC

de Heilige Geest geeft kracht!

Volledige weergave:

Hallo! Op 27 november 2012 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Nafta.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, U daar, neem even de tijd om de Heilige Geest uit te nodigen en welkom te heten, om u deze boodschap goed te laten begrijpen.

Numeri 9, vers 21  Soms was de wolk er van de avond tot de morgen; trok de wolk dan in de morgen op, dan braken zij op; hetzij des daags of des nachts, als de wolk optrok, dan braken zij op.

Numeri 11, vers 25  Toen daalde de HERE in de wolk neder en sprak tot hem, en Hij nam een deel van de Geest die op hem was, en legde dat op de zeventig mannen, op de oudsten; toen de Geest op hen rustte, profeteerden zij in de legerplaats.

Spreuken 8, vers 28  Toen Hij de wolken daarboven bevestigde, en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelden,… let op wat daar plaatsvond!

1 Koningen 8, vers 10 en 11  Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis des HEREN, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis des HEREN vervuld.

Deze priesters konden vanwege de kracht Gods niet blijven staan.

Daar was kracht, wonderbare kracht! En ze vielen in de geest… en ze spraken en zongen in de taal der engelen, de hemelse taal, tongentaal! Beseft u wel, hoe machtig God is?

Johannes 18, vers 6  Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter aarde.

Toen sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met de spijziging…

Johannes 6, vers 10  Jezus zeide: Laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks vijfduizend…

En als Hij sprak, bereikte Zijn stem alle vijfduizend met Zijn stem, alsof Hij voor hen stond te praten.

Dit is nu Gods Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Handelingen 1, vers 8 en 9  Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Handelingen 1, vers 10 tot en met 11  En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Voorwaar, voorwaar, Weest waakzaam en maak u klaar van binnen!

Ik ga nu, Profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com