DutchVideo 2012

De kostbare parel gevonden!

26-11-2012  IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, BRENGT MICHAEL DEZE BOODSCHAP WOORD VOOR WOORD OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN; THEMA’S O.A. GELIJKENISSEN MET HET KONINKRIJK DER HEMELEN.

Published on Nov 26, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

parel

Volledige weergave:

Hallo! Op 26 november 2012 bracht de bode engel Gods in de nacht de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u, Profeet Gods, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Weest stil, en luister en schrijf op: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Mattheüs 13, vers 45 tot en met 46  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die.

Deze koopman zou wel eens iemand kunnen zijn, die uw profetische boodschappen hoort en zelfs inspreekt!

Deze persoon, Benjamin, weet dat u waarlijk Gods geliefde, eenvoudige, waardevolle Profeet bent.

Mijn naam is Michaël, de bode engel Gods, en openbaar u,

Zo zijn er ook werkers van de laatste dagen, die met alle profetische winden meewaaien.

Mattheüs 13, vers 47 tot en met 52  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij dit alles verstaan?

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Waar is uw geloof?

Mattheüs 4, vers 19 en 20  En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem.

Kies heden wie u dienen wilt!

Mattheüs 7, vers 15  Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Deze Profeten zijn kameleons en kopiëren de profetische boodschappen.

De God van Izaäk, Jakob en Abraham weet er wel raad mee.

Mattheüs 7, vers 19  Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

Mattheüs 7, vers 20  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

Benjamin, Gods uitgekozen geliefde Profeet…

Mattheüs 10, vers 9 tot en met 15  Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, onderzoekt wie het daarin waard is, en blijft daar tot uw vertrek, “samen met uw vrouw”. Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet; en indien het huis het waard is, zo kome uw vrede daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug. En indien iemand u niet ontvangt, “evenals uw vrouw”, of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af.

En wie u verwerpt, Profeet Benjamin, en uw vrouw, verwerpt Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Mattheüs 10, vers 40 en 41  Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen.

En ik zeg u ook: Mattheüs 11, vers 6, 8 tot 11  En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt. Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige kleding dragen, zijn aan de hoven der koningen. Maar waarom zijt gij dan gegaan? Om een Profeet te zien? Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een Profeet. Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.

Johannes 3, vers 34  Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, voorwaar, Gods weg is de beste weg!

Ik ga nu… gij zijt een waardevolle Profeet, en uw vrouw en de werkers zijn evenzo waardevol.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com