DutchVideo 2020

De intense zon met dodelijke temperaturen!

Profetische boodschap Gods: De aarde zal intense dodelijke temperaturen onder ogen zien, maar voordat het ergste komt, zal Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tussenbeide komen en Zijn ware kinderen van God wegnemen!

Gepubliceerd op 26 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, men geeft God de schuld van alles op de aarde terwijl de mensen zelf een hel op aarde overzicht uitgeroepen hebben.

Prediker 8, vers 6 tot en met 17 Want elk ding heeft zijn tijd en zijn wijze; immers het kwaad des mensen drukt zwaar op hem. Niemand toch weet wat er geschieden zal, want wie zal hem te kennen geven, hoe het gaan zal? Geen mens heeft macht over de wind om hem tegen te houden; en niemand heeft macht over de dag des doods en er is geen verlof tijdens de strijd; evenmin zal de goddeloosheid haar bedrijvers vrijlaten. Dit alles heb ik gezien en ik richtte mijn aandacht op alle daden, die onder de zon geschieden ten tijde dat de ene mens macht heeft over de ander tot diens onheil. Eveneens zag ik, hoe goddelozen begraven werden en de rust ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden, van de heilige plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid. Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen, daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik, dat het de godvrezende wel zal gaan, omdat zij voor Hem vrezen; de goddeloze daarentegen zal het niet welgaan en hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. Er is een ijdel ding, dat op aarde geschiedt: er zijn rechtvaardigen, wie het gaat naar de verdienste der goddelozen en er zijn goddelozen, wie het gaat naar de verdienste der rechtvaardigen; ik zeide, dat ook dit ijdelheid is. Daarom prees ik de vreugde, omdat er niets beters is voor de mens onder de zon dan te eten en te drinken en zich te verheugen; en dat begeleide hem bij al zijn zwoegen gedurende de levensdagen die God hem geeft onder de zon. Toen ik mijn hart erop zette om wijsheid te leren kennen en om de bezigheid te aanschouwen, die op aarde geschiedt terwijl men noch bij dag noch bij nacht met zijn ogen de slaap te zien krijgt – zo zag ik, dat de mens niets kan ontdekken van het werk Gods, dat onder de zon geschiedt; want hoezeer de mens zich ook aftobt met zoeken, hij kan het niet ontdekken, en wanneer soms een wijze mocht zeggen, dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken.

En Prediker 9, vers 1 Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets van wat voor hem ligt.

Voorwaar, de intense zon zal branden, dat men het bijna niet kan verdragen!
Vele ondervinden al wat voorzegt is, door Profeet Benjamin Cousijnsen. De temperatuur is nog nooit zo intens geweest op de aarde, en zelfs wetenschappers en regeringsleiders maken zich enorm zorgen hierover. De hittegolven zal meer en meer de adem afnemen, en de grond is reeds nu al aan het scheuren vanwege de helse temperaturen op de aarde.

Voorwaar, de klimaat verandering is te danken aan ongehoorzaamheid van de mensen.
Voorwaar, voordat het aller ergste komt, zal Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gaan ingrijpen en Zijn ware kinderen Gods wegnemen! De aarde zal echt te maken krijgen met intense dodelijke temperaturen. In sommige landen is de temperatuur nog nooit zo hoog geweest als nu.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen zag de grond branden en de schoenzolen weg smelten onder de voeten van de mensen.
En dat velen dood gingen vanwege de zon! Voorwaar, u ziet het al dat wie zich niet bekeert van haar of hem zonden, zoals ook kwaadsprekerij en roddel en haat, o.a., zal achterblijven en echt verloren gaan! Voorwaar, ik maak u niet bang, maar dit zijn wel de tekenen van de laatste dagen. Er zullen vele rampen zijn die nu al aan het vervullen zijn voor de ogen van de mensen. “Warm, he!”

Voorwaar, velen zullen verloren gaan zowel vele schijn christenen.
Voorwaar, bekeert u! Doe het nu, belijdt uw zonden en wandel, en maak het in order met God, en u zal gered worden! Amen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com