DutchVideo 2017

De Here zegene u en behoede u!

26-07-2017  Dit is Gods belofte aan u. Een prachtige boodschap, ook om te delen met anderen, over Gods onvoorwaardelijke liefde! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, van harte welkom! Vandaag bracht een bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wat is een zegen? 

Numeri 6, vers 22 tot en met 26  De Here nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Voorwaar, ik herhaal vers 24  Dit is de belofte aan u: De Here zegene u en behoede u!
Maar wat is behoeden? Dat betekent dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u wil beschermen en ervoor wil zorgen, dat er niets vervelends met u gebeurt, of u overkomt.

Jesaja 30, vers 18  Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.

Voorwaar, God is u genadig, zelfs wanneer u Hem ongehoorzaam bent!
Het is Zijn aard en onvoorwaardelijke liefde.

Jakobus 1, vers 2 tot en met 4  Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders “en zusters”, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.
En vers 12 tot en met 17  Zalig is de man, “maar dit telt ook voor de vrouw”, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij “of zij” de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij “of zij” verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders “en zusters”. Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Voorwaar, het is toch geweldig dat God u zo genadig is en zo liefdevol is, en u rijkelijk wil zegenen? 

Efeziërs 1, vers 7 en 8  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand.
En Efeziërs 2, vers 8 tot en met 10  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

En Romeinen 5, vers 1 en 2  Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.

Voorwaar, is dit geen prachtige boodschap?
Deel de boodschappen ook met anderen, en red zielen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

Voorwaar, mijn naam is Chance en ben een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com