DutchVideo 2020

De Here zal vreugdeolie uitstorten!

Profetische boodschap Gods, overgebracht in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En JHWH zeide deze woorden, die getrouw en waarachtig zijn, en wat ook geschieden zal! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 januari 2020 bracht de bode deze bemoedigende en profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.

Spits uw oren om te horen, wat de Here God tot u te zeggen heeft!
En JHWH zeide deze woorden, die getrouw en waarachtig zijn, en wat geschieden zal.

Voorwaar, hebt u ook weleens tranen van vreugde gehad? 

Psalm 6, vers 7 en 8  Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij benauwen.
Psalm 42, vers 4  Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God?
Psalm 56, vers 9  Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld. Doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?
En vers 12 tot en met 14  Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen? Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd; lofoffers zal ik U betalen, want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.
Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.
En Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

Voorwaar, velen zullen zich zó verblijden met vreugdetranen, wanneer de Here verschijnt!
Er zullen ook tranen zijn, en verdriet, vanwege de vele, vele mensen, die achtergelaten zijn. Ook zullen er tranen zijn van spijt en berouw, omdat men vele mensen, die men kende, niets, maar dan ook echt totaal niets over de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft verteld.

Voorwaar, word wakker en red zielen,
voordat er geen genade en redding en vergeving meer is en dat de Opname heeft plaatsgevonden en dat velen, velen verloren gaan en dat men geen bekenden meer kan waarschuwen, zodat men zich nog kan bekeren! Voorwaar,

Jesaja 25, vers 8 en 9  Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de Here, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.

En weet dit: laten er vreugdetranen zijn, dat u zich nog kunt inzetten voor Zijn glorie en eer.
De Here zal vreugdeolie uitstorten, om liefde en trouw en goedheid en genade te ontvangen! Verheug u in de Here!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com