DutchVideo 2021

De Here zal het werk afmaken en het verkorten!

Voorwaar, word wakker! Er is maar één Profeet die de mensheid waarschuwt met boodschappen Gods. Maar O wee, aan de achterblijvers, de valse christussen en die valse getuigenissen gaven om media aandacht te krijgen, onder andere.

Gepubliceerd op 13 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!
Mijn naam is Donder, en ben een bode engel Gods. Namens de Koning der koningen, mag ik u het volgende vertellen. Voorwaar,

Marcus 13, vers 24 tot en met 27 Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.
En vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.
En Romeinen 9, vers 28 Want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op de aarde, volledig en snel.
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, word wakker!
Er is maar één Profeet die de mensheid waarschuwt met boodschappen Gods, profetieën en openbaringen, die overgebracht zijn door de bode engelen Gods, die alles woord voor woord doorgeeft in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus aan Gods ware eenvoudige Profeet, Benjamin Cousijnsen.

Jakobus 5, vers 10 Broeders “en zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken.

Voorwaar, vele valse christussen en valse profeten zijn in de wereld en eisen alle media aandacht op.
Ze gebruiken ook geen boodschap die van God komt en ze benoemen niet de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, omdat ze niet door de Here zijn aangesteld!

Voorwaar, als u naar de boodschappen Gods luistert dan komt u erachter dat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus door Zijn heilige geschriften tot u spreekt via Zijn enige ware Profeet.

Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt.

Voorwaar, niet lang meer, dan zullen Zijn kinderen onverwachts weggerukt worden!
O wee, aan de achterblijvers, de valse christussen en die valse getuigenissen gaven om media aandacht te krijgen, onder andere.

Ezechiël 7, vers 3 tot en met 9 Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er komt een einde; het einde komt!
Het wordt wakker over u! Zie, het komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen! Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de HERE, het ben, die slaat.

Voorwaar, hou u ogen op Israël!
Hieraan ziet men dat de wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heel dicht bij komt!

Efeziërs 6, vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik, de bode engel Donder zeg u nog dit:
Luister ook naar de boodschap, ‘Wees geen meeloper van de wereld die in de afgrond terecht komt’.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com