DutchVideo 2021

De Here verlaat zijn gunstgenoten niet

Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE, hun schutse ten tijde der benauwdheid; de HERE helpt hen en doet hen ontkomen, Hij doet hen ontkomen aan de goddelozen en verlost hen, want zij schuilen bij Hem.

Gepubliceerd op 26 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar,

Psalm 2, vers 4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.
En Psalm 3, vers 7 Ik vrees niet voor tienduizenden van volk, die zich rondom tegen mij stellen.
En Psalm 9, vers 5 Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt Gij berecht, als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen.
En Psalm 21, vers 12 Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, vermogen zij niets.
En Psalm 22, vers 8 Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd.
En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
En Psalm 25, vers 15 Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net.
En Psalm 26, vers 3 Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid.
En Psalm 27, vers 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is met u.

Psalm 31, vers 25 Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.
En Psalm 33, vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
En Psalm 35, vers 16 Een kring van goddeloze spotters knarsten de tanden tegen mij.
En vers 23 Waak op en ontwaak voor mijn recht, voor mijn rechtsgeding, o mijn God en mijn Here.
En Psalm 37, vers 28 tot en met 31 Want de HERE bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. De rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer. De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn “of haar” tong spreekt het recht; de wet van zijn “of haar” God is in zijn “of haar” hart, zijn “of haar” schreden wankelen niet.
En vers 39 en 40 Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE, hun schutse ten tijde der benauwdheid; de HERE helpt hen en doet hen ontkomen, Hij doet hen ontkomen aan de goddelozen en verlost hen, want zij schuilen bij Hem.
En Psalm 39, vers 8 En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.
En Psalm 40, vers 3 Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast.
En vers 9 Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.
En vers 16 Laten verstommen van schaamte, wie over mij roepen: Ha, ha!
En Psalm 51, vers 8 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.
En Psalm 59, vers 10 en 11 Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan, want God is mijn burcht. Mijn goedertieren God trede mij tegemoet; God doe mij met vreugde zien op hen die mij benauwen.
En Psalm 89, vers 9 HERE, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o HERE, en uw trouw is rondom U.
En vers 14 en 15 Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen.
En Psalm 91, vers 14 Omdat hij “of zij” Mij zeer bemint, zal Ik hem “of haar” bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat hij “of haar” mijn naam kent.
En Psalm 107, vers 43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN.
En Psalm 119, vers 99 tot en met 105 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen. Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude. Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij. Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond. Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com