DutchTestimoniesVideo 2022

De Here verklaart de droom van Profetes Theresa

Voorwaar, deel uw droom gerust, want de tijd is nabij, dat de kinderen Gods naar huis zullen gaan.

Gepubliceerd op 14 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u, in de kadosh, heilige, almachtige, Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, betreft uw droom Theresa.
De getal zes in de lucht staat voor de onvolmaaktheid van de mens. Voorwaar,

Lucas 12, vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Waarlijk, de onvolmaaktheid wat u zag, betekent ook dat er gevaar aankomt.

Openbaring 13, vers 6 tot en met 8 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Voorwaar, u bent krachtig in de Here, en in de sterkte zijner macht, en liet u niet overwinnen, door hen die het beest aanbidden, de Illuminatie, de Nieuwe Wereld Orde.

Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

U trok uw mond open in uw droom, hoe zware strijd u ook had te voeren.

Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.

Voorwaar, deel uw droom gerust, want de tijd is nabij, dat de kinderen Gods naar huis zullen gaan.
Voorwaar, juist nu zouden de warriors, krachtig moeten wezen en een eigen boodschap moeten delen, onder andere, naar de wereld toe.

Colossenzen 4, vers 5 en 6 Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

Wees krachtig en vurig van Geest, en open uw mond.
Laat uw mond niet zwijgen voor satan! Want Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft het laatste woord!
Zegt, Amen!

Voorwaar, het getal zes komt in de Bijbel 82 keer voor.

Mattheüs 24, vers 21 en 22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
En vers 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

Weet wel, dat de Zoon Gods waarneemt, dat de uren, door alle gebeurtenissen, ingekort zijn nu!

Mattheüs 24, vers 37 tot en met 40 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden.

Voorwaar, uw droom zegt ook verder, dat echt niets meer in de weg staat, om de Opname, de Rapture, uit te voeren!

Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar, velen maken berekeningen en schema’s, onder andere, maar de Twee Getuigen zullen het als eerste weten!

Openbaring 22, vers 20 en vers 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

En de Geest Gods zegt, “De tijd is zeer nabij.”
De Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, openbaarde ook en zegt, De Iliminatie gaat proberen veel meer druk uit te oefenen naar de regeringsleiders, om de mensen meer te gaan dwingen tot het vaccineren, om het te verplichten. Ook zal men Barack Obama meer in de media weer terug gaan zien, met verassende uitspraken. Hoewel Obama al heel lang veel doorgeeft via President Biden, om niet teveel op te vallen. Wie hij, Obama, werkelijk is, zal hij, satan, streven om weer terug te keren als President dat door het volk zal worden uitgekozen. De antichrist ziet ernaar uit.

Openbaring 17, vers 11 En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.

Ik ga nu Ruacha Yeshu Shalom!, sprak de bode engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com