DutchVideo 2013

De Here spreekt: O wee u, Maitreya en dr. Owuor (o.a.)!

DIT IS NU GEOPENBAARD DOOR DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM: MAITREYA EN OWUOR ZIJN SAMEN 1! OOK BENOEMT DE HEER DE VALSE PROFEET, LALLY, DIE KWAADSPREEKT OVER GODS WARE PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN!

Gepubliceerd op 3 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

maitreya = Owuor

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze openbaring Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel des Heren. Mijn naam is Donder. Luister, ik vertel u het volgende,

Als gij luistert naar Gods eenvoudige eindtijdprofeet zult gij ontdekken, dat er geen sprake is van engelenverering.

Voorwaar, wist gij dat wij meer dan 700 keer zijn uitgezonden naar Gods Profeet Benjamin Cousijnsen? Ook werden deze boodschappen vanuit het Nederlands vertaald naar het Engels, weer in het Filipijns, Indonesisch, Duits, Engels en Spaans.

In het totaal werden de boodschappen meer dan 1800 keer geplaatst op YouTube alleen al.

Nimmer hebben wij bode engelen Gods de eer of de verering naar ons toegetrokken.

Ook Profeet Benjamin Cousijnsen niet of één van de werkers.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij bode engelen Gods verwijzen u alleen naar de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 18 en vers 15, en Kolossenzen 3, vers 1 en vers 2

Kolossenzen 2, vers 18  Hier staat geschreven: Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken. Tot zover.

En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Kolossenzen 3, vers 1 en vers 2  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, wij engelen Gods vereren Wie u liefheeft.

Wij vereren Hem, die alles gemaakt heeft, en Zijn geliefde enige Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Lees voor: 2 Thessalonicenzen 1, vers 2 en vers 3  Hier staat geschreven: Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus. ‘Dankzegging en gebed’ – Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar! Lees voor: Filippenzen 2, vers 18  Hier staat geschreven:  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik openbaar u: Zie de Maitreya en Owuor, samen zijn ze één!

Lees voor: 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 4, en Jeremia 29, vers 9

1 Johannes 4, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

Jeremia 29, vers 9  Hier staat geschreven: Want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des HEREN.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Lally, ook wel bekend onder de naam Chosen Vessels, krijgt informatie door via gevallen engelen.

Eerst stond gij bovenaan op zijn lijst, dat God hem geopenbaard zou hebben, dat gij, Benjamin, Gods ware Profeet zijt. Hij hield zijn duim nog omhoog, totdat gij zijn werken openbaarde in het licht van Jezus Christus. Toen ging zijn duim naar beneden, en draaide hij 180 graden zijn rug naar u toe.

Lees voor: Leviticus 20, vers 6 en 7, en Mattheüs 22, vers 18

Leviticus 20, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God.

Mattheüs 22, vers 18  Hier staat geschreven: Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, hoor de stem die roept: Bekeer u, valse profeten en waarzeggers, de tijd is nabij!

O wee u!

Lees voor: Openbaring 19, vers 20, en Johannes 3, vers 17 tot en met 19

Openbaring 19, vers 20  Hier staat geschreven:  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Johannes 3, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gods ware Profeet Benjamin Cousijnsen: Dit is nu geopenbaard door de God van Izaak, Jakob en Abraham, omdat alle valse profeten en leraars en waarzeggers en leugenaars door God Zelf uitgespeeld zullen worden!

Lees voor: Mattheüs 24, vers 27  Hier staat geschreven: Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

De bode engel Gods sprak, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Emanuel, Maranatha, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com