DutchVideo 2012

De Here spreekt: Maak uw paden nu recht, Indonesië!

13-11-2012  PROFETISCHE BOODSCHAP VAN DE ENIGE WARE GOD, DE HEER VAN AL WAT LEEFT. DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB SPREEKT NU TOT U INDONESIE. GOD HEEFT U LIEF, MAAR HAAT UW AFGODEN!

Gepubliceerd op 13 nov 2012 door Evangelische EindtijdSpace

Please share and do not change © BC

indonesië

Volledige weergave:

Hallo! Op 13 november 2012 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods. Benjamin, mijn naam is Lampua. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus:

Indonesië, hoor de stem van een die roept: “Maak uw paden recht, bekeer u!”

Want de verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, geopenbaard. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van de God van Izaäk, Jakob en Abraham, Weest Mij heilig! Licht en donker gaat niet samen. Laat geen geest van een dode spreken!

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

Ik openbaar u dit via Mijn gezalfde Profeet, Benjamin Cousijnsen, uit de stam van Benjamin.

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God.

Ik ben de God van al wat leeft, de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Mattheüs 6, vers 22, 23 en 24  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten. Tot zover. 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Johannes 1, vers 4 tot 6  In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

En waar grijpt u naar?

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Bekeer u!

Johannes 3, vers 16, 17, 18 en 20  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

Indonesië, wie Mijn woorden in de wind slaat, is dom, en Ik zal Mijn wind laten waaien en de sluizen openen en uw zonden wegspoelen.

Ik, de machtige God van Izaäk, Jakob en Abraham zal u bedekken. Gij zijt vervloekt, omdat u Mij verworpen hebt. Ik zal u telkens treffen, totdat u tot Mij bidt en u bekeert. Ik haat uw afgoden!

Hoor de stem van een die roept: “Maak uw paden nu recht!” Wie niet wil horen, gaat verloren.

Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de HERE zij, onderricht ik u heden, ja u.

Benjamin, mijn naam is Lampua, en heb dit alles via u gesproken en geopenbaard.

Toch heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Indonesië lief, zeer lief! Maar wanneer zullen ze luisteren? Als het te laat is?

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus komt zeer spoedig!

Ik ga nu, Profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com