DutchVideo 2021

De HERE sla er geen acht op om wat vergeven is!

Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet. Jesaja 43:25

Gepubliceerd op 3 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 Februari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, uw Liefhebbende Abba, Vader:

Johannes 10, vers 11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
En vers 14 en 15 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.
En vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
En vers 29 en 30 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent u en heeft Zijn leven aan het kruis gegeven.
Waarom vraagt u waarom? Voorwaar, ik zeg u, omdat gij voor Hem kostbaar zijt in Zijn ogen en omdat Hij u onvoorwaardelijk lief heeft.

Jesaja 53, vers 4 tot en met 6 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

Voorwaar, Hij nam al uw overtredingen op zich en werd doorboord in uw plaats.
Voorwaar, bekeerd u, hoe groot uw overtredingen ook waren.

Jesaja 43, vers 15 en 16 Ik de Here, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Zo zegt de Here, die door de zee een weg baant en een pad door machtige wateren.
En vers 18 en 19 Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

Voorwaar, zo zegt uw Goede Herder, uw liefhebbende Abba, Vader:
Vreest niet wat satan via mensen over u zeggen, zij kennen mij niet. Ik heb u genade geschonken.

Jesaja 43, vers 25 Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.

Ik, de Here, gedenkt niet wat is weggenomen door Mij, het is blanco.
Ik sla er geen acht op om wat vergeven is. U hoeft het niet telkens weer naar mij in gebed te brengen; stop daarmee.

Johannes 3, vers 16 en 17 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, gij zijt kostbaar!

Johannes 20, vers 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.

Amen!
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Handelingen 6, vers 15 En allen, die in de Raad zitting hadden, zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel.
En Handelingen 7, vers 55 tot en met 57 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los.
En vers 60 En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! Tot zover.

Voorwaar, open uw ogen!
Juist door de gebeurtenissen in het leven wordt men uit de duisternis tot het licht gebracht omdat zij de genade en vergeving en vooral de liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, mogen leren kennen en geheiligd mogen worden.

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Amen!

Voorwaar, deel ook eens een getuigenis op video ter bemoediging naar iedereen.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com