DutchVideo 2023

De Here nadert haastig!

Hoort, weest u klaar voor de Opname en bekeer u, voordat Hij komt! Die dag is een dag van verbolgenheid voor de achterblijvers, die aan Gods geboden en waarschuwende boodschappen ongehoorzaam waren, die dag is een helse dag en horror, een dag van benauwdheid en van angst!

Gepubliceerd op 13 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam boven alle namen en koningen, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Sefanja 1, vers 7 Zwijg voor het aangezicht van de Here Here, want nabij is de dag des Heren….tot zover.
En vers 9 en 10 Ook zal Ik, “de Heer” te dien dage “onverwachts” bezoeking doen over allen die over de drempel springen, die het huis hunner “kadosh, heilige” Heer vullen met “spotternij,” geweld en bedrog “zonder schaamte”. Het zal geschieden te dien dage, luidt het “profetische” woord des Heren, dat er een luid geschreeuw zal zijn…tot zover.
En vers 11 Huilt, gij inwoners “der aarde!”…tot zover.
En vers 12 lees vanaf: Ik zal bezoeking doen over “de roddelaars en de kwaadsprekers, de haters, en” de “ongelovige” mannen, “zowel de vrouwen als kinderen”, die dik geworden zijn op hun droesem, “en zwanger zijn geraakt van de duivel,” en die bij zichzelf denken: “Och!” De Here doet geen goed en Hij doet geen kwaad.

Voorwaar, ik zeg u;
“O wee hen, want hun wandel blijft niet ongestraft!”, luid het woord des Heren!

Sefanja 1, vers 13 en 14 Hun rijkdommen zullen zijn ter plundering en hun huizen ter verwoesting. Al bouwen zij huizen, zij zullen ze niet bewonen; al planten zij wijngaarden, zij zullen de wijn daarvan niet drinken “omdat zij vervloekt zijn.” Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. “Hoort, weest u klaar voor de Opname en bekeer u, voordat Hij komt! Hoort, de dag des Heren; “ja,” bitter schreeuwt dan de “zogenaamde” held.
En vers 15 tot en met 18 Die dag is een dag van verbolgenheid “voor de achterblijvers die aan Gods geboden en waarschuwende boodschappen ongehoorzaam waren, die dag is een helse dag van horror”, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik, “de Here GOD,” de mensen “zowel de schjinchristenen” benauwen, zodat zij “verder” gaan als “geestelijke doven en” blinden, want zij hebben tegen de Here “en Zijn Profeten Gods” gezondigd, “die dag zal men krankzinnig zijn en elkanders vlees eten” en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud, “noch Ik, de Heer” zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren…tot zover.

En 1 Petrus 3, vers 13 En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?
En Mattheüs 24, vers 42, 44, 27 en 37 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

En alle engelen zeggen ook; ‘Amen!’
Wie niet wou horen, gaat voor eeuwig verloren!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com