DutchVideo 2023

De Here Jezus Christus is voor velen als een scherpe doorn!

Velen zien in deze tijd de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus als een doorn in het oog en zij zullen niets willen horen wat met de Heer te maken heeft, omdat hun gehoor bedorven is geraakt!

Gepubliceerd op 21 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Suribinja, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!
Vaak worden de waarschuwende boodschappen Gods aangevallen omdat de satan niet tegen de waarheid kan. Zoals bij de farizeeën en Schriftgeleerden het geval was, zagen zij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus als een doorn in hun oog vanwege de volle waarheid! Voorwaar, een Profeet Gods geeft namens de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alles, zowel het goede nieuws, maar ook het slechte nieuws aan u door, wat steekt als een doorn in het vlees. De Here sprak op dezelfde manier vaak ook evenzo zeer direct door de ware Profeten Gods heen.

Voorwaar, stel u voor dat de Heer of een Profeet Gods vandaag een kerk zou gaan bezoeken of zomaar bij iemand, of bij u zou aanbellen.
Velen zien in deze tijd de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus als een doorn in het oog en zullen nergens naar willen luisteren, vanwege dat hun gehoor verwend is geraakt, en zij zullen zelfs de Here uit de kerk zetten evenzo de Profeten Gods, vanwege hun ijdelheid en structuurdenken, onder andere.

Prediker 4, vers 1 tot en met 6 Wederom aanschouwde ik alle onderdrukkingen die onder de zon geschieden, en zie: tranen der onderdrukten, en zij hadden geen trooster; maar aan de zijde hunner onderdrukkers was macht – en zij hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die reeds lang gestorven zijn, gelukkig boven de levenden die nog in leven zijn, en gelukkiger dan die allen prees ik degene, die er nog niet geweest is, die nog niet heeft aanschouwd het boze werk dat onder de zon geschiedt. Ook zag ik, dat al het zwoegen, als ook alle bekwaamheid in het werk, louter naijver is van de een op de ander; ook dit is ijdelheid en najagen van wind. De dwaas slaat zijn armen over elkander en verteert zichzelf. Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind.

En Prediker 4, vers 17 Behoed uw voet, als gij naar Gods huis gaat; immers, naderen om te horen is beter dan het offeren der dwazen, want die weten niet, dat zij kwaad doen.
En Prediker 5, vers 5 en 6 Geef uw mond geen gelegenheid om u te doen zondigen, en zeg niet in tegenwoordigheid van de Godsgezant, dat het een vergissing was; waarom zou God vertoornd worden over uw woorden en het werk uwer handen verderven? Want er zijn “valse” dromen in menigte, zo zijn er ook talrijke “ogenschijnlijk goede, maar helaas” ijdele woorden; “voorwaar,” vrees echter God.

Voorwaar, heb ontzag en respect en liefde voor God en voor Zijn kadosh, heilige Profeten.

Prediker 6, vers 1, 4 en 9 Er is een kwaad dat ik waargenomen heb onder de zon, en dat zwaar drukt op de mens, want in ijdelheid komt ze en in duisternis gaat ze en met duisternis wordt de naam ervan bedekt; ook heeft ze de zon aanschouwd noch gekend. Beter is het zien der ogen dan het jagen der begeerte. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind.
En Prediker 7, vers 3, 6, 9 en 10 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld. Want als het geknetter van dorens onder een pot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dit is ijdelheid. Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen. Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.
En Prediker 9, vers 6 en 8 Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt. Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd.
En vers 14 Er was een kleine stad met weinig inwoners, en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op.

Voorwaar, de meeste doorns heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf gedragen op Zijn hoofd.

Jesaja 53, vers 5 en 6 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Amen!

Als men niet tegen de boodschap kan, dan moet men zichzelf ééns goed onderzoeken waarom men het niet kan verdragen, want alleen de satan kan niet de waarheid verdragen en de liefde Gods!
Ware liefde overwint alles. Bemoedig daarom elkaar!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com