DutchVideo 2014

De Here heeft uw ziel gezien en zal u herstellen!

GIJ DAAR, DIE LUISTERT, DEZE BIJZONDERE BOODSCHAP IS VOOR U! YESHUA HAMASIACH SPREEKT TOT U EN KENT U ALS GEEN ANDER; DE HERE HEEFT UW ZIEL GEZIEN EN ZAL U HERSTELLEN!

Gepubliceerd op 10 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God knows - Matthew 6, verse 8

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 juli 2014 bracht een bode engel Gods in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, woord voor woord deze bijzondere boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Charkadia; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gij die luistert, vol overgave en in nederigheid en zachtmoedigheid ziet uw Rabboeni, uw Meester, u aan…

Terwijl gij bidt in nederigheid en met een open hart, lopen de tranen over uw wangen. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent uw hart als geen ander en zegt tot u:

Jesaja 49, vers 16  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.

Voorwaar, Gods geliefde, gij weent en zijt zo ongelukkig!

Psalm 55, vers 13 tot en met 15  Want het is geen vijand, die mij smaadt; dat zou ik dragen; het is niet mijn hater, die zich over mij verheft; voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, een mens – mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde: wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten, die in het feestgewoel gingen naar Gods huis.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ziet uw verdriet en uw geestelijke verwondingen in uw ziel.

Niemand ziet het en begrijpt het, wat het met u doet. Het lijkt op een gezwel, dat telkens meer pijn doet!

Psalm 59, vers 4 en 5  Want zie, zij loeren op mijn leven; sterken willen op mij aanvallen, zonder mijn overtreding en zonder mijn zonde, HERE; zonder dat er ongerechtigheid is, lopen zij toe en stellen zich op. Waak op, mij ter hulpe, en zie.

Psalm 58, vers 7  O, God, verbrijzel hun tanden in hun mond, sla de hoektanden der jonge leeuwen uit, HERE.

En vers 12  En de mensen zullen zeggen: Toch is er loon voor de rechtvaardige, toch is er een God, die recht doet op aarde.

Psalm 57, vers 2 tot en met 4  Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die het voor mij voleindigt. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, als Hij te schande gemaakt heeft wie mij vertrapt; sela, God zal zijn goedertierenheid en waarheid zenden.

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Gods geliefde, gij voelt u gekwetst en verraden, maar ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kende dit gevoel.

Kom maar, breng alles maar bij uw Rabboeni, Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, gij zijt bijzonder voor Hem en voorwaar, de Here heeft uw ziel gezien en zal voor herstel zorgen en bevrijding voor uw ziel! Zou Hij nu niet ingrijpen, dan zoudt gij geestelijk vermoord worden, en dit komt overeen met Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan, één van de geboden. Voorwaar, wees sterk!

Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is hij rijk.

En vers 1  De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw.

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Johannes 8, vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Voorwaar, Gods wegen hebben soms vreemde kronkels, maar het is de beste weg!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com