DutchVideo 2017

De Here God zelf spreekt zich duidelijk uit over gelijke geslachten!

23-06-2017  In deze boodschap van God spreekt de Here God, JHWH, Jezus Christus, in het Hebreeuws Yeshua HaMasiach, zich nogmaals zeer duidelijk uit over gelijke geslachten, met verwijzingen naar andere boodschappen over homo’s en lesbiennes o.a. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

gays-and-lesbians

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! De volgende openbarende, mededelende boodschap Gods werd aan Profeet Benjamin Cousijnsen woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God. Gods bode engel sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Deuteronomium 23, vers 2  Een bastaard zal niet in de gemeente des Heren komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des Heren komen.

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is El Elohím, Adonai, Abba, Vader!
Wees trouw in het kleine, en wees puur en rein van wandel.

Jeremia 29, vers 11 tot en met 14  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren.

Ga niet tegen God in!
God maakt geen fouten. En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld. Voorwaar, God koos ervoor om man en vrouw samen te scheppen, geen Adam en Adam, of Eva en Eva; laat dat duidelijk zijn!

Genesis 1, vers 27 en 28  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Zo is het tegennatuurlijke een vernedering naar God toe, die telkens zei dat het goed was, wat Hij maakte.
En Hij bedoelde Adam en Eva, de man en de vrouw! Homo of lesbienne wordt tegenwoordig als normaal beschouwd, en kunnen zelfs ingezegend worden en trouwen. Sinds 1986 kunnen mensen van het gelijke geslacht trouwen, en er zijn zelfs speciale kerken voor hen. En het lijkt allemaal de wil van God. Maar God is hier zeer duidelijk over!

Ook in de Evangelical EndTime Machine wordt aan u de volle waarheid geopenbaard.
Als u het woord homo intoetst in de Search balk, in de Evangelicalendtimemachine.com, zult u de boodschap hierover ontdekken, zowel de boodschap, getiteld: ‘Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid!’

Romeinen 1, vers 21  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.
En vers 24 tot en met 28  Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Voorwaar, mijn naam is Remasia en ben een bode engel Gods.

Bekeer u, voordat u in de hel geworpen wordt.
En vraag om vergeving aan God, want u bent gewaarschuwd! En wie niet wil horen, gaat verloren.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com