DutchVideo 2021

De Here der heerscharen is een rechtvaardige toetser

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het Boek des Levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. Openbaring 3:5

Gepubliceerd op 17 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 19, vers 8 en 9 En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Voorwaar, looft onze God, al Zijn rechtvaardige, trouwe knechten, die Hem vrezen en dienen, gij kleinen en groten!

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Voorwaar, het zal een zeer aangrijpende en onbeschrijfelijke vreugdevolle gebeurtenis zijn voor hen, die geduldig waren en Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bleven verwachten.
Voorwaar,

Openbaring 3, vers 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
En vers 8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
En vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
En vers 15 en 16 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

Voorwaar, wees vurig in de Heilige Geest Gods door Hem te dienen in wat u als trouwe knecht voor Zijn glorie kunt doen in vreugde,
want kadosh, heilig, heilig is de Almachtige Here der heren en Koning der koningen, die waardig is te ontvangen de heerlijkheid, eer en macht en kracht voor eeuwig.

De Here spreekt tot al Zijn alle trouwe kinderen, en zegt:
Zie aan de gebeurtenissen. Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kom spoedig!

Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, de Here der heerscharen is een rechtvaardige toetser, die niet alleen nieren en hart doorziet, maar ook uw trouwheid als sponsor van de Evangelicalendtimemachine.com.

Klaagliederen 3, vers 25 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt.
En Psalm 4, vers 6 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de HERE.
En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost.

Zegt, Halleluja!
Voorwaar, in welke situatie u ook bent, Hij zal Zijn trouwe kinderen altijd helpen!

Psalm 55, vers 23 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com