DutchVideo 2023

De Here deelt niet alleen toetjes uit!

U moet alert blijven bij uw wandel, dat u niet meewaait met deze chaotische wereld, die vol van manipulatie, verwarring, liefdeloosheid, haat is en andere dingen.

Gepubliceerd op 6 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, het belangrijkste is dat men kadosh, heilig is en waakzaam.
U moet alert blijven bij uw wandel, dat u niet meewaait met deze chaotische wereld, die vol van manipulatie, verwarring, liefdeloosheid, haat is en andere dingen, zodat men door dit alles niet verrast zal worden bij de terugkeer van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, deze generatie zit in de depressie van hopeloosheid. Dit komt door de standaardmanier van denken en leven; die is van satan. Hierdoor accepteert men alles wat God verboden heeft en wordt alles maar goed en als normaal gezien en opgevat.

Genesis 6, vers 5 en 6 Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, op dit ogenblik doen de media verslag over vele tragische gebeurtenissen waarover de profetische boodschappen Gods u reeds gewaarschuwd hebben.

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

2 Petrus 1, vers 19 tot en met 21 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Voorwaar, de belangrijkste gebeurtenis die de hele aarde op z’n kop zal zetten en in beroering zal brengen, zal de Opname zijn.

Genesis 7, vers 1 En de Here zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden.

Voorwaar, het bijna onvoorstelbare kan zo gaan gebeuren.
Wat een grote schok zal zijn voor hen die niet klaar zijn en die niet kadosh, heilig zijn bij de Rapture.

Lucas 21, vers 10 en 11 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen aan de hemel.
En vers 17 tot en met 19 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.
En vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.
En vers 26 en 27 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.
En vers 31 en 32 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt.
En vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen geeft alles door, woord voor woord, wat men niet wil horen en wat men wel wil horen.
Of hij niet geliefd is, vindt hij niet erg, want hij zelf zegt ook: Ik ben liever geliefd in de Hemel bij God, dan op de aarde.
Alles geeft hij door vanuit de troon van God, zowel goed nieuws, als slecht nieuws. De Here deelt niet alleen toetjes uit! Het doorgeven van slecht nieuws hoort er ook bij.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com