DutchVideo 2021

De Here aan schouwt de harten en ziet alles!

De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt. Psalm 33:13-15

Gepubliceerd op 08 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 6 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, uw Abba, Vader.

Voorwaar, de Here aan schouwt de harten en ziet alles en niets is verborgen voor zijn ogen.
Voorwaar, wie zijn Naam kennen vertrouwen op Hem en maakt de Here groot. Onderhoud uw hart en ziel en gedachten en mond!

Psalm 4, vers 7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? verhef over ons het licht uws aanschijns, o HERE!
En vers 9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen.
En Psalm 5, vers 8 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor U.
En vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.
En Psalm 10, vers 5 Zijn wegen zijn voorspoedig te allen tijde. Uw gerichten zijn hem te hoog, hij blaast tegen allen die hem benauwen.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Psalm 20, vers 5 Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
En Psalm 21, vers 3 Zijn hartewens hebt Gij hem geschonken, de begeerte van zijn lippen hebt Gij niet geweigerd.

En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
En Psalm 26, vers 8 HERE, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid.
En Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
En vers 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
En vers 10 Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de HERE mij aan.

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie.
En Psalm 30, vers 12 en 13 Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven.
En Psalm 31, vers 9 Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven, Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan.
En vers 24 en 25 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.

En Psalm 33, vers 13 tot en met 15 De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.
En vers 18 Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
En vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen.

En Psalm 34, vers 4 tot en met 6 Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.
En vers 8 De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
En vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
En vers 20 Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE.
En vers 22 Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten.
En Psalm 43, vers 5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
En Psalm 45, vers 12 Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.
En vers 16 Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des konings paleis.

En Psalm 46, vers 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.
En vers 6 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

En Psalm 48, vers 2 Groot is de HERE en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg.
En Psalm 50, vers 23 Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.
En Psalm 57, vers 11 Want hemelhoog is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.
En Psalm 63, vers 9 Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast.
En Psalm 91, vers 1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.
En vers 14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

En Psalm 101, vers 3 tot en met 6 Ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft mij niet aan. Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen.nWie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet. Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen.

En Psalm 103, vers 20 tot en met 22 Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de HERE, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt. Looft de HERE, al zijn werken, aan alle plaatsen zijner heerschappij. Loof de HERE, mijn ziel.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com