DutchVideo 2016

De hemelse vreugde voert u naar huis!

Boodschap Gods: Je bent moe van het strijden, een strijd die zo ver doorgaat, dat je geen tranen meer over hebt. Voorwaar, de hemelse ramen gaan nu open! Lees of hoor de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 2 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Matthew 11, verse 30

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op woensdag 2 maart 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, in je lichaam bloed je, en je kunt niet vechten tegen je tranen.
Voorwaar, je bloedt van binnen, opdat je weet dat je leeft! Je bent moe van het strijden, een strijd die zover doorgaat, dat je geen tranen meer over hebt. En je voelt je helemaal alleen en verlaten, en denkt: ‘Niemand begrijpt mij’. Je voelt je gebroken.

Voorwaar, de hemelse ramen gaan nu open! 

2 Kronieken 16, vers 9  Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Tot zover.

Mijn naam is Blesir en ben een bode engel Gods. 

Jesaja 43, vers 4  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.
En vers 11  Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser.
En vers 12 en 13  Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren, en Ik ben God. Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren?
En vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

Voorwaar, vrees niet!
Want voor God ben je zó kostbaar in de ogen van Hem. Ook al zie je het nu misschien niet meer, vanwege dat je bloedt, je bent het wel. En wat er ook is, Hij zegt: Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hou van je! Zelfs zoveel, dat Ik alles zou opgeven, als Ik jou daarmee kon redden. Je bent van Mij! En Ik gaf zelfs Mijn leven, en droeg de zwaarste straflast. Voorwaar, in je lijden zal Hij naast je staan, en in de strijd ben je sterker dan welke tegenstander dan ook!

Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.

Jeremia 32, vers 17 tot en met 19  Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U, die aan duizenden goedertierenheid bewijst en de ongerechtigheid der vaderen in de boezem van hun kinderen na hen vergeldt, o grote, sterke God, wiens naam is Here der heerscharen, groot van raad en machtig van daad, wiens ogen open zijn over alle wegen der mensenkinderen om aan een ieder te geven naar zijn wegen en naar de vrucht zijner handelingen.
En vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

En Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
En Mattheüs 5, vers 2 tot en met 5  En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
En vers 7 en 8  Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
En vers 14  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
En vers 12  Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Voorwaar, de hemelse vreugde voert u naar huis. 

Filippenzen 1, vers 3 tot en met 5  Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com