DutchVideo 2014

De Heilige Geest zal als een atoombom zijn!

Boodschap Gods: U hoort en leest in deze boodschap, hoe u dromen kunt blokkeren, die niet van God zijn, en u veel minder wordt aangevallen in uw dromen!

Gepubliceerd op 21 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the Holy Spirit as an atom bomb

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 oktober 2014 bracht een engel Gods, woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Rimmonja.

Voorwaar,

Lees voor: Handelingen 2, vers 16 , 17 en 18  Maar dit is het, waarvan gesproken is door de Profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

Voorwaar, zelfs in dromen spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Hier een voorbeeld:

Numeri 12, vers 6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een Profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.

Voorwaar, niet alle dromen zijn echter van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Het volgende is namelijk belangrijk, om de dromen, die niet van God zijn, te blokkeren:

Galaten 5, vers 10  Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij.
En vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
En vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Voorwaar, sommigen zeggen: “Maar wat heeft dit met dromen te maken?”
Voorwaar, als gij voldoet aan de Heilige Geest, en niet begeert naar het vlees, in uw wandel en denken, dan zal men veel minder toegang kunnen krijgen in uw dromen!

Genesis 37, vers 5 tot en met 10  En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders; daarom haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen: Hoort toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld – daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan, en zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem: Wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt ge soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, en zeide tot hem: Wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen?

Handelingen 2, vers 18  Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten… tot zover.

Voorwaar, de Heilige Geest is uitgestort.
En als gij dit dus beseft en weet, dat Hij, de Heilige Geest, bij u is, gaat men u veel minder aanvallen. Want u wandelt in de geest en niet in het vlees, en dit vreest satan! Want door uw wandel in de Heilige Geest zal de Heilige Geest meer kunnen doen, vanwege dat u uw vlees gekruisigd hebt in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam! Neem de goede houding aan en laat u leiden, zelfs in de dromen, door de Heilige Geest Gods. Want u bent meer dan overwinnaar en beschermd onder het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

De Heilige Geest zal als een atoombom zijn, en alle aanvallen en dromen vernietigen!
Hij, die in u is, is groter dan die in de wereld is. Als Gods Geest u dromen geeft, hangt dat van u af. Vrees nimmer, als uw relatie goed is, want Hij, de Heilige Geest, die met en in u is, helpt u!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com