BaptizingDutchVideo 2016

De Heilige Geest wordt vooral actief vanaf de doop!

Het is belangrijk dat u zich laat dopen als volwassene, en de keuze maakt om u helemaal over te geven aan Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 12 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Holy Spirit2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 12 augustus 2016 bracht Gods bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, neem deze boodschap in acht en wees niet ontrouw.
Maar raadpleeg JHWH, El Elohím, Adonai! Hij heeft uw hart gezien, en ook wil Hij uw leven veranderen en leiden, en helpt u Zijn wil te ontdekken. Voorwaar, nodig Hem uit, als u Hem nog niet kent! Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane Heer, wil u totaal veranderen en u vertroosten als u het moeilijk hebt.

Het is belangrijk, dat u zich laat dopen als volwassene,
en de keuze maakt om u helemaal aan Hem over te geven, aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En Hij wil, dat u deze heilige, kadosh verbintenis, wat meer is dan een huwelijk met Hem, onderhoudt.

De Heilige Geest wordt pas echt actief vanaf de doop!
De Heilige Geest is het die betrokken wil zijn in uw leven.

Lukas 4, vers 14 tot en met 15  En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen.
En Lukas 5, vers 17  En het geschiedde op een dier dagen, terwijl Hij bezig was te leren, dat er ook Farizeeën en wetgeleerden zaten, die gekomen waren uit alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En er was kracht des Heren, zodat Hij kon genezen.

De Heilige Geest wil werken, ook in uw gevoelens, en wil dat u vrucht draagt. 

Galaten 5, vers 13 tot en met 25  Want gij zijt geroepen, broeders, “maar dit telt ook voor de zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

En 1 Samuël 10, vers 6  Dan zal de Geest des Heren u aangrijpen; gij zult met hen in geestvervoering geraken en tot een ander mens worden.
En vers 10  Toen zij daar te Gibea kwamen, zie, een schare profeten trad hem tegemoet; de Geest Gods greep hem aan en hij geraakte onder hen in geestvervoering.

En Handelingen 10, vers 10  En hij werd hongerig en verlangde te eten, en terwijl men iets gereed maakte, geraakte hij in zinsverrukking.
En Handelingen 22, vers 17  En het overkwam mij, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking geraakte.

En Johannes 4, vers 15  De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten.

Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods. 

1 Korintiërs 3, vers 14 tot en met 17  Indien het werk, dat hij, “maar dat telt ook voor haar”, erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij, “zij”, loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij “of zij” schade lijden, doch hij “of zij” zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
En vers 21 en 22  Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe: hetzij Paulus, Apollos of Kefas, hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com