Church RuachDutchVideo 2014

De Heer Zelf noemt deze kerk Ruach!

BOODSCHAP GODS: DEZE KERK IN DE FILIPIJNEN IS DOOR GOD ZELF TOT STAND GEBRACHT, EN HET WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE GEHOORZAAMHEID VAN GODS DIENSTKNECHT EN PROFEET! YESHUA HAMASIACH ZAL JEDDY EN JEMUEL EN JENNIFER, WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN, MACHTIG GEBRUIKEN OM VELE ZIELEN TE BEREIKEN, JONG EN OUD!

Gepubliceerd op 13 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

Cagayan de Oro City - Philippines

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 13 augustus 2014 kreeg ik een boodschap van een engel des Heren.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Mattheüs 5, vers 2 tot en met 10  En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:

Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Voorwaar, ik stel u voor: dit is Jeddy, Gods kleine ‘Donder’, en het begon zo…

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak:

Lukas 1, vers 70  gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher.

Hij zei: Profeet Benjamin Cousijnsen, de kinderen bij de Filipijnen krijgen muziekinstrumenten van Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om Mij groot te maken!

En de Here zei verder:

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Lukas 18, vers 16 en 17  Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.

Voorwaar, Jeddy, één van de werkers van de laatste dagen, zorgde voor de muziekinstrumenten, zoals Profeet Benjamin het bevolen had, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, de Heilige Geest was bezig en er gebeurde heel veel. Het leven van Jeddy werd op de kop gezet, en Gods ogen waren gericht op Jemuel. En Benjamin, Gods ware eindtijdprofeet legde een droom uit aan Jeddy, en het sloeg op Jemuel. En Benjamin zei, wat Jeddy moest zeggen namens de Heer. Voorwaar, en zie nu! Jemuel is een kind van God en nu een krachtige dienstknecht in de Heer, een werker van de laatste dagen, zo ook Jennifer, zijn vrouw. Voorwaar, Jeddy en Jemuel en Jennifer zijn door de Heer geroepen in Zijn dienst, na zoveel gebeurtenissen en veranderingen.

Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan het werk was, zorgde de Heer ook dat er een kerk kwam in de Filipijnen.

De Heer zelf noemde deze kerk in de Filipijnen ‘Ruach’. Voorwaar, deze kerk is door God zelf tot stand gebracht! En het werd mogelijk gemaakt door de gehoorzaamheid van Gods dienstknecht en Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, gij zijt welkom bij de kerk Ruach, die onder de Ministry staat van: EvangelicalEndtimemachine.com

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal Jeddy en Jemuel en Jennifer machtig gebruiken om zo vele zielen te bereiken, jong en oud!

Efeziërs 2, vers 10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Johannes 3, vers 8 en vers 16 tot en met 17  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, deze werkers zijn, net als ik, een donder voor de Filipijnen: Jeddy en Jemuel en Jennifer!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com