Church RuachDutchVideo 2016

De Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laat Zijn werk niet verwoesten!

Gods werk gaat ondanks tegenwerking van de boze gewoon door en is niet tegen te houden. Halleluja!!! Maar o wee, voor hen die zich lieten besmetten en verblinden! Lees de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 28 dec 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

gods-protection2

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Dit is een openbarende, mededelende boodschap Gods, door de bode engel Gods overgebracht op 28 december 2016, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirsung, een warrior en de bode engel Gods.

Voorwaar, Afrika en Japan en Nepal en Australië en de Verenigde Staten,
Voorwaar, u zult getroffen worden door Gods hand! Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Almachtige, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Dank Hem voor Zijn overwinning, want Hij heeft ook een wonder gebracht, zodat de grond waar Kerk Ruach op staat, nu ook Ruach toebehoort!

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Almachtige.
Hij staat 100% achter Zijn Profeet! De gevallen engelen hebben geprobeerd om de Kerk Ruach over te  nemen en te verwoesten, via ex-werkers. Zowel hadden ze zich laten betoveren door valse beelden en leugens, en zich besmet. Hun onwetendheid over gevallen engelen in het einde der dagen heeft hen betoverd en verblind. Maar prijs de Heer, die achter Zijn Profeet en Profetes staat, en Zijn werk niet laat verwoesten! Kwaadsprekers zijn er altijd al geweest, en zullen het weten en zich op de borst slaan, vanwege de Bijbelse openbaringen dat zij deelnamen aan het kwaad, en de Twee Getuigen Gods tegengewerkt hebben en bespot.

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
De Twee Getuigen zullen in 2017, stap voor stap, Mijn weg en wil vervullen. Ik, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, heb Mijn Twee Getuigen samengebracht.

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

En Richteren 13, vers 18  Maar de Engel des Heren zeide tot hem: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar.

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zeg u:
Mijn naam is Wonderbaar, en Ik ben hun Raadsman en heb ook u lief, degene die achter hen beiden, achter Mijn Getuigen staat. Ik hou de waarheid en liefde en Mijn werk bij elkaar!

Aan alle kwaadsprekers het volgende: 

Jesaja 55, vers 6 tot en met 9  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man “of vrouw” zijn gedachten en hij “of zij” bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem “en haar” ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Voorwaar, bekeer u!
En laat Me niet lachen dat u zegt, dat de Twee Getuigen zich moeten bekeren. Bekeer u van uw onwetendheid en blindheid en kwaadsprekerij! U bent betoverd door satans werk en bent zijn werktuig, en noemt uzelf Christen. Hoe is dit mogelijk?

Job 12, vers 11  Toetst het oor de woorden niet, en proeft het gehemelte niet de spijze?

De spijze zijn de boodschappen Gods!
Maar u hebt er niets mee gedaan. Ga weg van Mij!

Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com