DutchVideo 2023

De Heer wil u herstellen ondanks dat u zeer trots en weerspannig was!

Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here Here; weet dat wel! Schaam u en word schaamrood over uw wandel!

Gepubliceerd op 10 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende God en Koning der koningen.

Voorwaar, gij daar, die luistert, hoor aandachtig wat de Here God tot u te zeggen heeft.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Schrijf het volgende op, Gods dienstknecht en getrouwe waarachtige Profeet Benjamin Cousijnsen en deel deze boodschap.

Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 16 Ik, “Yeshua HaMashiach,” Jezus “Christus”, heb mijn engel gezonden…tot zover.

Voorwaar, gij daar, dit is zeer profetisch, of u het nu wel gelooft of niet gelooft.

Klaagliederen 1, vers 20 “U zult zeggen:” Zie, Here, hoe bang het mij is; mijn binnenste is vol onrust, “want al ben ik hard en eigenwijs en koppig,” mijn hart keert zich om in mijn borst, omdat ik zeer “eigenwijs en trots en” weerspannig geweest ben…tot zover.

Zo spreekt de Heer van al wat leeft:

Klaagliederen 2, vers 13 Wat zal ik u voorhouden, waarmee u “gaan” vergelijken, o dochter van Jeruzalem?…tot zover. En lees verder bij: Want groot als de zee is uw breuk “door uw opgeblazenheid en liefdeloosheid, o.a.”; wie kan u genezing brengen?
En vers 14 Uw profeten “en leraars hebben” voor u geschouwd wat ijdel was en hol, zij hebben uw ongerechtigheid niet onthuld om uw lot nog te keren, zij hebben voor u orakels geschouwd, ijdel en misleidend.
En Klaagliederen 3, verse 39 en 40 Wat klaagt dan een mens in het leven! Ieder klage over zijn zonde. Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here.
En 1 Korintiërs 13, vers 2 tot en met 5 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Voorwaar,

Ezechiël 36, vers 26 en 27 “Indien u naar uzelf kijkt en uw wegen herstelt, dan zal Ik, de Here u” een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen, “die vol van hoogmoed en trots is, onder andere,” zal Ik, “Yeshua HaMashiach,” uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een “gevoelig” hart van vlees “vol van liefde” geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.
En vers 31 en 32 Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here Here; weet dat wel! Schaamt u en wordt schaamrood over uw wandel…tot zover.
En Amos 3, vers 8 De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here Here heeft gesproken, – wie zou niet profeteren?

Tot slot,

Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen!

Ook wie niet wil horen naar deze woorden, is niet uit God, en gaat voor eeuwig verloren!
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods. Er wordt ook gezegd; Hoogmoed en trots komen altijd ten val!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com