DutchSuriname NewsVideo 2014

De Heer spreekt tot u, ‘Gods Bazuin’ in Paramaribo!

ZO SPREEKT DE HEER TOT U: VREDE ZIJ U, GIJ NIEUWE GENERATIE ‘GODS BAZUIN’ IN PARAMARIBO! OPEN UW HART EN ERKEN DE WIL VAN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, DE KONING DER KONINGEN!

Gepubliceerd op 13 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC (Benjamin Cousijnsen)

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 juni 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Profeet Benjamin Cousijnsen ontvangt engelen.

Maar wat ontvangt gij, en wie is uw God?

Voorwaar, velen richten zich tot de goden.

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken.

Voorwaar, gij aanbidt wat gij niet weet.

Hoewel sommigen weten het, en aanbidden toch bewust satan. Voorwaar, Profeet Benjamin ontvangt engelen, maar hij aanbidt in overgave en nederigheid, als Gods gezalfde, alleen zijn Rabboeni Jahweh, el Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, en in deze enige naam komen wij naar de Profeet van de laatste dagen, Gods geliefde eindtijdprofeet. En wie hem zegent, zal worden medegezegend! Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Hij, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Voorwaar, Suriname, Paramaribo, zo spreekt uw Rabboeni, uw Meester Jahweh, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus:

Vrede zij u. Gij, Nieuwe Generatie Gods Bazuin in Paramaribo, hoor aandachtig! Open uw hart en erken de wil van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Koning der koningen. Voorwaar, help Mijn Profeet Benjamin Cousijnsen om die slang te vertrappen! Ik zend u Chaesmin en Jarra. Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u. Help hen met werk en een vast verblijf in uw land. Onderneem nu actie en help hen!

Voorwaar, ik, Michaël, ben een bode engel des Allerhoogsten. Hoor naar Gods roepstem: Houd Mijn werk en plan niet tegen! Voorwaar,

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

En vers 41 tot en met 42  Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben.

Ik ben toen en nu nog steeds Dezelfde, Ik leef!

Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40  En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Voorwaar, neem contact op via [email protected] of bezoek de website www.evangelicalendtimemachine.com

Voorwaar, en gij, afgoden voetbalvereerders, bekeer u! Aanbid alleen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Zo niet, weet dan: er is ook een hel, waar men tegen de hoofden trapt en uw favoriete afgodsspel speelt; het zou best uw hoofd kunnen zijn! Voorwaar,

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com