DutchVideo 2020

De Heer heeft weer tot u gesproken, u die geroepen zijn om Hem te dienen!

Voorwaar, zo heeft de Here wederom tot u gesproken, tot uw geweten, en zegt u ook het volgende. Luister verder naar deze boodschap.

Gepubliceerd op 14 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, luister aandachtig!

Mattheüs 7, vers 13 en 14 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
En vers 17 tot en met 23 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Voorwaar, mijn naam is Kireach en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, velen zullen zeggen als ze voor de Koning der koningen komen te staan,
‘Maar ik heb toch heel erg soms over u gesproken! Waarom zegt u, Ik ken u niet?’ Voorwaar, hoe vaak heeft de Here u niet toegesproken, tot u geweten, en opgeroepen om te helpen in de Evangelical Endtime Machine?

Psalm 101, vers 6 tot met 8 Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft de bijl klaag liggen bij de boom waarvan de vruchten niet goed zijn en hakt het om als men zich niet snel veranderd in een goede boom die oprecht is en eerlijk en liefdevol en trouw, en een luisterend oor heeft en hulpzaam. Voorwaar, er zijn kinderen die hun geestelijke gaven daar hebben laten liggen.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zeg, dat iedereen gebruik moet maken van al zijn of haar goede vruchten en talenten in Evangelical Endtime Machine.
Voorwaar, men vergeet dat men niet alles aan de twee Profeten kan overlaten, die ook nog twee kinderen hebben die ook aandacht en liefde nodig hebben. Voorwaar, zo heeft de Here wederom tot u gesproken tot uw geweten en zegt u ook het volgende.

Spreuken 16, vers 17 De koers der oprechten is: te wijken van het kwaad; wie acht geeft op zijn “of haar” weg, bewaart zijn “of haar” leven.
En vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de HERE vertrouwt.
En vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
En Spreuken 11, vers 8 De rechtvaardige wordt uit benauwdheid gered, en dan komt de goddeloze in zijn plaats.
En vers 20 De verkeerden van hart zijn de HERE een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig.
En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over?
En 1 Korintiërs 13, vers 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
En Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com