DutchVideo 2019

De goede Herder heeft uw tranen gezien

Deze boodschap wordt u gebracht door de bode engel Gods, in opdracht van uw Rabboeni en enige Koning der koningen. Voorwaar, Mijn kind, kijk en luister eens goed door je tranen heen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 20 maart 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, deze boodschap wordt u gebracht door mij, de bode engel Gods, Mirsiach, in opdracht van uw Rabboeni en enige Koning der koningen.
Voorwaar, Mijn kind, kijk en luister eens goed door je tranen heen.

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
En vers 29  Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven.

En Psalm 4, vers 7 en vers 9  Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen  in een vertrouwd en veilig huis.

Psalm 5, vers 8  Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel.

Psalm 6, vers 3 en vers 5  Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn weg. Genees mij, HEER, ik ben doodsbang. Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven, toon mij uw trouw en red mij.
En vers 7 en 8  Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, roodomrand van alles wat mij benauwt.

Psalm 10, vers 15  Breek de macht van de goddelozen, eis rekenschap en ban het kwade uit.

Psalm 20, vers 2  Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jakobs God u beschermen.
En vers 4 tot en met 7  Moge hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaarden, moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen. Laat ons juichen om uw overwinning, het vaandel heffen, in de naam van onze God. Moge de HEER al uw wensen vervullen. Dit weet ik zeker: de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde, hij antwoordt hem “en haar” uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige hand.

Psalm 22, vers 5 en 6  Op u hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u verloste hen, tot u geroepen en zij ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.
Vers 8  Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd.
En vers 11  Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent u mijn God.

Psalm 23, vers 4  Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

Psalm 25, vers 8 tot en met 11  Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam.
Vers 14 tot en met 18  De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.
En vers 20 en 21  Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd.

Psalm 26, vers 2 en 3  Doorgrond mij, HEER, en ken mij, peil mijn hart en mijn nieren, want uw liefde staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw waarheid.
En vers 8  HEER, het huis waar u woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijft.

Psalm 27, vers 4  Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
En vers 13 en 14  Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden? Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.

Psalm 30, vers 9  U, HEER, roep ik aan, u, Heer, smeek ik om genade.

Psalm 31, vers 3 tot en met 6  Hoor mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam, mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, u bent mijn toevlucht. In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.
En vers 23 tot en met 25  In mijn angst had ik gezegd: ‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’ maar u hebt mijn smeekbede gehoord toen ik u om hulp riep. Getrouwen van de HEER, heb hem lief. De HEER behoedt de standvastigen, voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen. Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.

Psalm 32, vers 10 en 11  Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.

Psalm 33, vers 4  Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
Vers 18  Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.
En vers 20 tot en met 22  Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.

Psalm 34, vers 19 tot en met 21  Gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem “en haar” steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn “of haar” beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld.

En Psalm 37, vers 4 en 5  Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig en Krachtig is de goede Herder, uw Abba, Vader, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus!
Dank Hem en wees nederig! Hij heeft u heel erg lief, en heeft uw tranen gezien en gedroogd, en Hij zegt dat u Hem toebehoort. Kom in Zijn glorie en herstel, met een hart vol geloof! En bid en begeer en ontvang.

Psalm 40, vers 17  Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘Groot is de HEER.’

Psalm 46, vers 6  Met God in haar “en zijn” midden stort zij “en hij” niet in, vroeg in de morgen komt God haar “en hem” te hulp.

Psalm 91, vers 14 tot en met 16  ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, prijs Adonai, Elohím, Abba, Vader! Amen.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com