DutchVideo 2023

De God van de geesten der Profeten heeft u gewaarschuwd!

Let goed op het volgende waarvoor de Heer u heeft gewaarschuwd, dat heeft plaatsgevonden en spoedig zal gebeuren.

Gepubliceerd op 10 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 09 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, luistert gij wel?
God laat dus zien wat weldra geschieden moet.

Exodus 15, vers 3 De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam.
En Deuteronomium 11, vers 7 Want uw ogen hebben heel het grote werk gezien, dat de Here gedaan heeft.
En vers 16 “Wees klaar voor de Opname en” neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt…tot zover.
En vers 18 Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen…tot zover.

Voorwaar, dit zijn de tekenen van de laatste dagen!

Deuteronomium 28, vers 34 en 35 Gij zult waanzinnig worden vanwege het schouwspel, dat uw ogen zullen zien “vanwege het vaccin.” De Here zal u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de dijen, waarvan gij niet kunt genezen – van uw voetzool af tot uw schedel toe.

Voorwaar, weest krachtig en doe de wapenrusting Gods aan, en vertrouw op Hem!

Deuteronomium 31, vers 6 Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
En vers 8 Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
En Jozua 24, vers 14 Welnu, vreest dan de Here en dient Hem oprecht en getrouw “in alles”...tot zover.

Nogmaals, ik zeg u, precies zoals de vorige bode engelen hebben gezegd:
Let goed op het volgende waarvoor de Heer u heeft gewaarschuwd, dat heeft plaatsgevonden en spoedig zal gebeuren.

Mattheüs 24, vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
En vers 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En Lucas 12, vers 51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.
En vers 57 En waarom ook oordeelt gij niet uit uzelf wat recht is?
En Lucas 21, vers 19 Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.
En Romeinen 12, vers 12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
En 1 Korintiërs 14, vers 33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede.

Voorwaar, mijn naam is Uzzaija, en ben een bode engel Gods.

Hebreeën 12, vers 14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
En Openbaring 22, vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
En Efeziërs 5, vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. Amen!

Tot slot,

Jakobus 1, vers 2 tot en met 4 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders “en zusters”, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.
En vers 12 Zalig is de man “of de vrouw”, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij “of zij” de proef heeft doorstaan, zal hij “of zij” de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com