DutchVideo 2022

De gevallen engelen verdraaien altijd de volle waarheid

Voorwaar, herken de demonen van lucifer, de gevallen en opstandige engelen in de mensen in de eindtijd. Zij stimuleren velen, onder andere, met hun hoge ego, vol trots en kwaadsprekerijen om verzwakt te worden en om te koppelen aan hun gevallen engelenclubje, dat hen in de ondergang en het verderf zal leiden, de hel.

Gepubliceerd op 26 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig!
Zo spreekt de Here, Adonai, El Elohim, de Koning der koningen:

Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 12 en 13 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Voorwaar, veel christenen in de wereld en andere spirituele actieve mensen zijn reeds besmet wereldwijd door de wereldse geesten dezer duisternis.
Voorwaar, herken de demonen van lucifer, de gevallen en opstandige engelen in de mensen in de eindtijd. Met hun eigen kennis en gedrag zijn zij met hun manipulatie en bedrog en leugens bezig. Zij stimuleren velen, onder andere, met hun hoge ego, vol trots en kwaadsprekerijen om verzwakt te worden en om hen te koppelen aan hun gevallen engelenclubje dat hen in de ondergang en verderf zal leiden, de hel. Zij aanbidden met hun haat en gedrag, een vals licht. Zelfs in de kerk stimuleren zij onder broeders en zusters hun manipulatie en bedrog. Deze activiteiten van satan komen wereldwijd voor. Vele zogenaamde spirituele christenen worden zonder zelfs maar te weten of te beseffen dat hun zielen al in de hel zijn, naar beneden getrokken door de hoogste demonische legioenen van lucifer, de satan.

Voorwaar, apostel Paulus waarschuwde de eerste gelovigen reeds voor deze infiltratie van deze duivelse machten, en nu evenzo Profeet Benjamin Cousijnsen en zijn vrouw.

Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En 2 Korintiërs 11, vers 13 en 14 Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
En Efeziërs 4, vers 18 Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.
En vers 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.
En vers 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt.

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Voorwaar, de gevallen engelen haten de pure boodschappen Gods en kunnen de waarheid nimmer verdragen, alleen verdraaien.
Voorwaar, ontelbare miljoenen mensen worden wereldwijd ernstig misleid door deze geesten van de duisternis.

Colossenzen 2, vers 4 Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide.
En 1 Kronieken 16, vers 22 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn Profeten geen kwaad.

En Romeinen 8, vers 38 en 39 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Amen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com