DutchHolidaysVideo 2016

De geestelijke wereld hoort het ook en ergert zich!

Boodschap Gods, overgeleverd door de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, Mijn kind, spits uw oren. Ik duld geen afgoderij! zegt JHWH, de Here der heren, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai.

Gepubliceerd op 4 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Isaiah 14, verse 20 forces of darkness cannot stop what God ordained\

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 4 januari 2016 ontving Profeet Benjamin Cousijnsen woord voor woord, in tegenwoordigheid van de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, deze boodschap.

Sjana Tova! Ik ben het, uw Rabboeni, die tot u spreekt.
Ik ben dood geweest en stond op uit de dood. Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, ben kadosh, heilig, en spreek via Mijn Profeet Benjamin Cousijnsen in de eindtijd, net zoals Ik, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, altijd gesproken heb voor de schepping, via Mijn aangestelde Profeten. En zo spreek Ik, die leef, uw Rabboeni, ook juist nu in deze tijd, echter meer via Mijn Profeet, om Mijn boodschappen over te brengen, hetzij goed nieuws, hetzij slecht nieuws!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, Mijn kind, spits uw oren!
Ik duld geen afgoderij! Hoe luidt de titel van Jeremia 10?
Juist, God en de afgoden. Een heidense afgod is het, wat staat beschreven in:

Jeremia 10, vers 1 tot en met 25  Lees dit voor uzelf.

Voorwaar, velen zullen zeggen: “Kerst is geweest!”
Klopt, daarom! Laat het los nu. Wees niet gelijkvormig aan deze wereld.

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Lees voor: 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, krijg van velen bergen goede voornemens.
Wat zijn er veel beloften gedaan! Maar één van de tien houdt zich eraan. Dan heb Ik het over diegene, die zich Christen noemt.

Voorwaar, Ik zeg u het volgende:
De geestelijke wereld hoort ook, wat geopenbaard wordt via Profeet Benjamin Cousijnsen, en ergert zich vaak dat een openbaring vervuld werd en voorzegd was! Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen geeft alles door, wat hij ontvangt. Maar het is aan Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om het soms nog uit te stellen, vanwege de geestelijke wereld.

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, wat uitgesproken is, zal hoe dan ook vervuld worden!
Voorwaar, de wereld wordt gewaarschuwd, en u bent erop gewezen. En wie niet wil horen, gaat verloren! God heeft het beste met u voor, als u luistert.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com