DutchVideo 2015

De gedachtegang van een gelovige en een ongelovige!

Boodschap Gods: U hoort in deze boodschap twee grote tegenstellingen, namelijk hoe de ongelovige eigenwijs en veroordelend kan beredeneren, zowel naar wederom geboren Christenen toe, als ook naar God toe. En u hoort/leest ook, hoe een Christen denkt en handelt en God lof geeft, ongeacht zijn omstandigheden, vanuit zijn/haar verbinding met de Here God, Zijn Heilige Geest en Jezus Christus van Nazareth! Dit contrast wordt gaandeweg in deze boodschap zeer duidelijk weergegeven, in de doorgegeven teksten, die staan in de twee Deuterocanonieke boeken: Wijsheid en Tobit.

Gepubliceerd op 23 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

count your blessings2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 23 december 2015 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, welke lofprijzing hebt gij op de tong?
Tobit zei het volgende in:

Tobit 13, vers 1 tot en met 2  Tobit sprak: Geprezen zij de levende God tot in eeuwigheid, geprezen zij zijn koningschap. Hij tuchtigt, maar betoont zich weer barmhartig, Hij werpt ons in het diepste duister van de aarde, maar tilt ons ook weer uit de afgrond van de dood omhoog, Niets kan zijn hand ontvluchten.

Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, de Nazoreeër, El Elohím, Adonai, JHWH, Jezus Christus!
Hoor!

Tobit 13, vers 4  Daar heeft het zijn majesteit getoond. Roem hem tegenover alle mensen, want Hij is onze Heer. Hij is onze God, Hij is onze Vader, Hij is God in alle eeuwigheid!
En vers 6  Keer u tot hem met heel uw hart, wees hem met heel uw ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en zal zich niet meer verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft gedaan, loof hem met luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn rechtvaardigheid. Roem de koning, eeuwig duurt zijn rijk. Tot zover.

Voorwaar, maak groot de Here uw Rots! 

Tobit 13, vers 10 tot en met 11  Loof de Heer zoals hem toekomt, prijs de koning, eeuwig duurt zijn rijk. Je heiligdom zal onder jubelzangen worden opgebouwd. Aan allen die zijn verbannen zal hij vreugde geven, allen die worden verdrukt zal hij troosten, tot in eeuwigheid. Een stralend licht zal van je uitgaan, het schijnt tot aan de grenzen der aarde. Tot zover.
Tobit 13, vers 14 tot en met 18  Gelukkig zijn zij die je liefhebben, gelukkig zij die vreugde vinden in je voorspoed, gelukkig zij die treuren over je beproevingen. Zij allen zullen zich verheugen over jou en in al je vreugde delen, tot in eeuwigheid. Mijn ziel, prijs de Heer, de grote koning! Jeruzalem zal weer worden opgebouwd. De tempel zal in de stad herrijzen en voor eeuwig en altijd bestaan. Hoe gelukkig zal ik zijn als wat er van mijn volk nog over is je luister zal aanschouwen en de koning van de hemel prijzen zal. De poorten van Jeruzalem worden weer opgebouwd met lazuur en met smaragd, elke muur met edelstenen. De torens van Jeruzalem worden weer opgebouwd met goud, elke borstwering met zuiver goud. De straten van Jeruzalem worden in mozaïek gelegd, met granaat en met stenen uit Ofir. De poorten zingen vreugdezangen, de huizen roepen uit: “Halleluja, geprezen zij de God van Israël!” En zij die door de Heer gezegend zijn, zullen zijn heilige naam voor altijd prijzen, tot in eeuwigheid.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, tel uw zegeningen één voor één, en wees dankbaar! 

Wijsheid 1, vers 1 tot en met 4  Heb de gerechtigheid lief, heersers van de aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek hem met een eerlijk geweten. Wie hem niet tart zal hem vinden, en wie hem niet wantrouwt zal hem zien. Misvattingen houden een mens bij God vandaan. Dwazen kunnen zijn macht alleen tot hun eigen schande op de proef stellen. De wijsheid zoekt geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een lichaam dat door zonde wordt beheerst.
En vers 9 tot en met 16   Alles wat goddeloze mensen bedenken zal onderzocht worden, en wat ze gezegd hebben zal de Heer worden voorgelegd als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles, geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt. Hoed u dus voortaan voor zinloos geklaag, houd u ver van lasterpraat. Wat heimelijk gezegd wordt zal niet in stilte verdwijnen, en wie leugens spreekt bewerkt zijn eigen ondergang. Zoek de dood niet op door slecht te leven, trek het verderf niet aan door wat u doet. Want de dood is niet door God gemaakt. God vindt geen vreugde in de ondergang van enig levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het te laten bestaan. Alles ter wereld dient om het leven in stand te houden. In geen enkel schepsel ligt de kiem van de dood, en het dodenrijk kan op aarde geen rechten doen gelden, want rechtvaardigheid maakt onsterfelijk. De goddelozen echter wenken de dood en roepen hem bij zich. Doordat ze hem voor een vriend houden, kwijnen ze weg. Ze sluiten een verbond met hem, en ze verdienen het ook om bij hem te horen.

Wijsheid 2, vers 1 tot en met 4  Ten onrechte houden ze zichzelf het volgende voor: Het leven is kort en vol moeite. Geen mens kan zijn einde ontlopen; er is niemand die een uitweg kan bieden uit het dodenrijk. Wij zijn bij toeval ontstaan en uiteindelijk zal het zijn of we nooit hebben bestaan. De adem in onze neusgaten is vluchtig als damp, het verstand niet meer dan een vonk in ons binnenste. Als de vonk gedoofd is, vergaat het lichaam tot as en vervliegt de geest als ijle lucht. Onze naam wordt op den duur vergeten, niemand herinnert zich onze daden nog. Ons leven verdwijnt als nevel, het lost op als mist die door de stralen van de zon wordt verjaagd en door haar warmte verdreven.
Vers 10 tot en met 24  Laten we de rechtvaardige die in armoede leeft uitbuiten, laten we de weduwe niet ontzien en ons niet bekommeren om de grijze haren van iemand op hoge leeftijd. Onze kracht zal bepalen wat gerechtigheid is, want iets dat zwak is heeft geen waarde. Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen, hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen wat ons geleerd is. Hij beweert over kennis van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer. Hij is een levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Zijn verschijning alleen al is ons een doorn in het oog, omdat hij anders leeft dan anderen en zich afwijkend gedraagt. Wij zijn in zijn ogen minderwaardig en hij mijdt onze levenswijze alsof die besmet is. Hij geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en beroemt zich erop dat God zijn vader is. Laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt. Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden? Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te leren kennen, laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen. We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat hij gered zal worden? Aldus de gedachtegang van de goddelozen. Maar ze vergissen zich, verblind als ze zijn door hun slechtheid. Ze zijn niet bekend met Gods geheimen: ze verwachten niet dat vroomheid beloond wordt en geloven niet dat wie onberispelijk leeft, gelauwerd wordt. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Maar de duivel heeft uit jaloezie de dood in de wereld gebracht; ieder die hem toebehoort roept de dood over zich af.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

En Psalm 107, vers 42 en 43  De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com