DutchVideo 2013

De gebeurtenissen zijn geen toeval, wereld!

29-07-2013  PROFETISCHE OPENBARINGEN GODS: DE GEBEURTENISSEN, DIE IN DEZE BOODSCHAP SAMENGEVAT WORDEN, ZIJN GEEN TOEVAL. DIT TELT VOOR ALLE LANDEN, GOD STRAFT AFGODERIJEN EN DIERENLEED VERMAAK EN ALLE ZONDEN!

Gepubliceerd op 29 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

wereld 2013

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 juli 2013 bracht een engel des Heren deze openbaringen Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon van Abraham en Izaäk en Jakob. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Revalé; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, alle openbaringen worden door Gods geliefde Profeet opgeschreven namens de almachtige God.

Zo komt de waarheid aan het licht. Voorwaar, ik ben uitgezonden om u de ogen te openen!

Op 10 april in 2012 werd u geopenbaard, wie uit de hemel gevallen is.

Lees voor: Lukas 10, vers 18  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

De bode engel Gods sprak verder,

Hoor aandachtig! Bliksem staat in code in het verborgene, in het Hebreeuws, voor Barack Obama, het beest.

Hij komt uit de stam Dan. Zijn helper, paus Franciscus, betovert de hele wereld, en hoe! Hij aanbidt de afgoden van de duisternis. Zo laat de paus, de helper van het beest, zich verhogen en aanbidden en verheerlijken.

Voorwaar, gij Katholieken aanbidt standbeelden, uw zogenaamde beschermheiligen van uw land, en een aangestelde paus, een gevallen engel!

Hij is de rechterhand van satan, het beest, Obama. En de kus, die hij aan uw kinderen geeft, staat voor vervloeking en overname.

Voorwaar, paus Franciscus heeft haast, en via een geheim telefoongesprek moesten Obama en de paus erg lachen om al die ‘domme zielen’.

Voorwaar, God straft afgoderijen en dierenleed vermaak en alle zonden!

Voorwaar, Rio de Janeiro zal spoedig ook gestraft worden. Luister verder…

Een bus* in Italië, die terugkwam van een pelgrimstocht uit Puglia, stortte zo’n 30 meter het ravijn in.

Een jongen in Spanje, die deel uitmaakte van de beschermheilige van Isso is omgekomen in het ziekenhuis, doordat men op de horens genomen werd door een stier.

Spanje, waar is uw heilige bescherming? Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren.

Treinongeluk in Spanje, vliegtuigongeluk** in San Francisco, zware auto-ongelukken, enzovoorts.

Voorwaar, 2013 zal men zich goed herinneren. De bescherming is weg van de aarde!

Lees voor: Exodus 22, vers 20  Hier staat geschreven: Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen worden.

Leviticus 20, vers 7  Hier staat geschreven: Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God.

Leviticus 26, vers 18  Hier staat geschreven: En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe.

Deuteronomium 7, vers 21  Hier staat geschreven: Sidder niet voor hen, want de HERE, uw God, is in uw midden, een grote en vreselijke God.

Deuteronomium 11, vers 1  Hier staat geschreven: Gij zult de HERE, uw God, liefhebben en alle dagen zijn dienst, zijn inzettingen, zijn verordeningen en zijn geboden in acht nemen.

En vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

Deuteronomium 6, vers 16  Hier staat geschreven: Gij zult de HERE, uw God, niet verzoeken, zoals gij bij Massa gedaan hebt.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de gebeurtenissen zijn geen toeval, wereld!

Dit telt voor alle landen. De God van Abraham, Izaäk en Jakob haat uw tegennatuurlijke! Voorwaar, vernietig uw zogenaamde heiligen. Alleen God is heilig!

Lees voor: Jeremia 32, vers 31  Hier staat geschreven: Want deze stad heeft mijn toorn en mijn gramschap opgewekt sedert de dag dat men haar bouwde, tot op heden, zodat Ik haar moet wegdoen uit mijn ogen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Obama, en uw schijnheilige paus Franciscus, zou u dit kunnen zeggen: “Zie, ik ben de god van al wat leeft, zou voor mij iets te wonderlijk zijn?”

O wee, wereld, bekeer u, en speel geen schijnheilig spel!

Lees voor: Johannes 8, vers 12, en Johannes 3, vers 16 tot en met 21

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

* https://nos.nl/artikel/534352-doden-bij-busongeluk-italie.html

** https://nos.nl/artikel/526763-vliegtuigongeluk-bij-san-francisco.html

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com