DutchVideo 2015

De enige God van al wat leeft zal uw land straffen, Syrië en Turkije!

13-03-2015  Profetische, waarschuwende en mededelende boodschap voor Turkije en Syrië, doorgegeven aan Gods eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.

Gepubliceerd op 13 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Turkey and Syria

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 maart 2015 bracht een bode engel Gods deze waarschuwende, mededelende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Claí en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, geprezen is uw Rabboeni, uw Meester, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Geloofd en verhoogd is Hij, en heilig. Voorwaar, alle schepselen bezingen en verhogen Hem. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de Here der heren, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Almachtig is Hij!

Het gebed van Manasse, vers 6 tot en met 7  De barmhartigheid die u belooft kan niemand meten of doorgronden. U bent de hoogste Heer, vol mededogen, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid als mensen kwaad doen.
En vers 9 tot en met 15  Want mijn zonden zijn talrijker dan zandkorrels aan de zee, steeds meer overtredingen beging ik, Heer, steeds zwaardere; ik ben het niet waard op te zien naar de hoge hemel, zo groot is het onrecht dat ik heb begaan. Een zware keten van ijzer drukt mij neer, en ik buig het hoofd om mijn zonden; voor mij bestaat geen vergeving. Ik heb immers uw woede gewekt en gedaan wat slecht is in uw ogen: afgodsbeelden opgericht en zonde na zonde begaan. Maar nu buig ik mij neer en bid om uw goedheid. Ik heb gezondigd, Heer, ik heb gezondigd, ik erken mijn overtredingen. Ik bid u: vergeef mij, Heer, vergeef mij. Laat mij niet ten onder gaan met mijn zonden, stapel uw straffen niet op tegen mij, koester uw wrok niet voor eeuwig, verban mij niet naar het diepst van de aarde. U, Heer, bent toch de God van al wie berouw toont! Ook mij zult u uw goedheid tonen, uw grote barmhartigheid zal mij redden, hoe onwaardig ik ook ben. Ik zal u voortdurend prijzen, alle dagen van mijn leven, want alle hemelse machten bezingen u, en uw roem is eeuwig. Amen!

Voorwaar, Syrië en Turkije, denk niet dat gij een zegen ontvangt over uw land!
Want gij roept de hemelse gewesten op. Maar de enige God van al wat leeft zal uw land straffen! En u zult zich herinneren, wat over u gekomen is voor eeuwig. Bekeer u, of ondervind de gevolgen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, zie wat komt over uw land!
Wie niet wil horen, gaat verloren!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com