DutchVideo 2014

De ene na de andere boodschap komt uit!

GODS WARE EINDTIJDPROFEET WORDT, VANWEGE DE VOLLE WAARHEID, GRIEZELIG GEVONDEN DOOR SOMMIGEN! HET GOEDE NIEUWS IS, DAT DE EVANGELICAL ENDTIME MACHINE NU ONLINE IS GEGAAN!

Gepubliceerd op 28 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

totale controle media wereldwijd

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 28 maart 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en deel u mede, dat men Profeet Benjamin Cousijnsen maar een griezelige Profeet vindt, vooral met zijn profetische boodschappen, die de wereld waarschuwen.

En telkens komt ook nog de ene na de andere boodschap uit. Brrr, griezelig hè, die volle waarheid van hem. Voorwaar, mijn naam is Rafaël.

Men zei van Elisa ook, “Wat een griezelige onheilsprofeet”…

Lees voor: 2 Koningen 8, vers 7 tot en met 11  Hier staat geschreven: Elisa kwam naar Damascus, terwijl Benhadad, de koning van Aram, ziek lag. Toen hem meegedeeld was: De man Gods is hierheen gekomen, zeide de koning tot Hazaël: Voer een geschenk met u, ga de man Gods tegemoet en raadpleeg door hem de HERE aldus: zal ik van deze ziekte herstellen? Toen ging Hazaël hem tegemoet en voerde een geschenk met zich mee, allerlei kostbaarheden uit Damascus, een last van veertig kamelen; hij kwam vóór hem staan en zeide: Uw zoon Benhadad, de koning van Aram, heeft mij tot u gezonden met de vraag: zal ik van deze ziekte herstellen? En Elisa zeide tot hem: Ga, zeg hem: gij zult zeker herstellen. Maar de HERE heeft mij getoond, dat hij zeker zal sterven. En de man Gods zette een strak gelaat en hield het onbewogen tot verlegen wordens toe; daarop barstte hij in wenen uit.

2 Koningen 1, vers 11 tot en met 12  Hier staat geschreven: Wederom zond hij tot hem een andere overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze nam het woord en zeide tot hem: Man Gods, zo beveelt de koning: haast u, daal af! Toen antwoordde Elia en sprak tot hen: Indien ik een man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde Gods vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal.

Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat.

Voorwaar, ook vond men Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, griezelig, zo griezelig, brrr…

Omdat men zoiets nog nooit gezien had: de wonderen die Hij deed! Dit was ook de reden, waarom men vele bovennatuurlijke wonderen wegliet, omdat het uw verstand ver te boven gaat, wat in de Bijbel thuishoort.

Profeet Benjamin Cousijnsen gaat ook velen hun verstand te boven. Voorwaar,

Mattheüs 13, vers 57 en 58  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een Profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof.

Voorwaar, luister en neem Profeet Benjamin Cousijnsen serieus!

Want alles wordt woord voor woord doorgegeven via de bode engelen Gods.

Voorwaar, de media is in de handen van de antichrist. Hij haat deze Profeet Benjamin, die hem vaak in de weg loopt en zijn ware aarde openbaart!

Voorwaar, de antichrist Obama heeft regels gesteld voor zijn totale controle.

Denk aan YouTube, die de videobewerking op YouTube geblokkeerd heeft voor Profeet Benjamin, en video’s, langer dan 30 minuten, er zo weer afgooit.

Voorwaar, zei Profeet Benjamin u niet, dat spoedig Obama ervoor zal zorgen, dat deze boodschappen verwijderd zullen worden?

Daarom, print, en brand DVD’s, nu het nog kan! Want ook zal men de Christenen ‘haters’ noemen, vanwege de waarheid, die men spreekt. Men vindt snel, dat men discrimineert. Natuurlijk, omdat God niet zwijgt! En de werkers van de laatste dagen zullen ook niet zwijgen, en Profeet Benjamin Cousijnsen ook niet!

Romeinen 1, vers 26 tot en met 28  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, het goede nieuws is, dat de Evangelical Endtime Machine nu online is gegaan, vanwege dat Gods ware Profeet wist, wat er nu en straks gaat gebeuren!

Voorwaar, maar in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zit de enige waarheid, en in Gods woord.

Voorwaar, wees sterk, één team, één lichaam in Christus, Jezus, die met u is in de laatste dagen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com