DutchVideo 2019

De duivel kan zich ook voordoen als een zogenaamde Christen!

Waarschuwende en vermanende boodschap Gods: In Genesis 3, vers 1 staat, dat de slang nu de listigste was van alle dieren. En toch liet de mens zich verleiden door het mooie gepraat van de listige slang! Of waren de dieren des velds toch wijzer en slimmer? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 2 juli 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Shaleo, en ben een bode engel Gods.

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken… tot zover.

Voorwaar, in Genesis 3, vers 1 staat, dat de slang nu de listigste was van alle dieren.
En toch liet de mens, die uit het stof van de aardbodem tot een levend wezen gemaakt werd, zich verleiden door het mooie gepraat van de listige slang! Of waren de dieren des velds toch wijzer en slimmer? Voorwaar,

Romeinen 12, vers 6  Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is.

Velen hebben de gave ontvangen van onderscheiden, maar geven de slang teveel ruimte om schade toe te brengen.
Word hervormd in uw denken, ja, u daar die luistert! Geef de duivel geen pink, of hij neemt uw hand, en dan de arm, en verleidt u tenslotte helemaal!

Efeziërs 4, vers 17 tot en met 21  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.
En vers 14 en 15  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
En Efeziërs 5, vers 7 en 8  Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.
En vers 10 tot en met 12  En toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

Voorwaar, dwaal niet en laat u niet vergiftigen! 

Romeinen 1, vers 28 en 29  En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid.
En Romeinen 3, vers 13 tot en met 18  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Voorwaar, 

Psalm 49, vers 13  Maar de mens met al zijn praal houdt geen stand; hij is gelijk aan de beesten, die vergaan.

Spreuken 13, vers 6  Gerechtigheid bewaart de onberispelijken van wandel, maar goddeloosheid stort de zondaren in het verderf.

Jesaja 30, vers 15  Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, – maar gij hebt niet gewild.

Filippenzen 2, vers 12 en 13  Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Vergeet niet, de duivel kan zich voordoen als een engel des lichts en evenzeer als een zogenaamde Christen. 

Efeziërs 6, vers 11 tot en met 13  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Wees standvastig tegen satan, en laat u niet verzwakken! 

Efeziërs 6, vers 16 en 17  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Voorwaar, wees krachtig in de Here, en onverslaanbaar in uw denken en wandel! 

2 Timotheüs 2, vers 4 en 5  Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

Vertrouw op Gods woord. 

2 Timotheüs 2, vers 14 en 16  Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar horen. Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven.

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com