BaptizingDutchVideo 2021

De doop is een verbintenis met de belofte van uw trouw aan Hem!

Voorwaar, zo spreekt de Here: Gij zult daar voor zeker niet komen, voordat gij de mensen hun overtredingen vergeeft. Indien gij de mensen vergeeft, verheugt u want ook ik, uw Abba, Vader zal uw overtredingen vergeven.

Gepubliceerd op 22 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, hoor aandachtig, gij zult de Here, uw God niet verzoeken.
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, uw almachtige God, de Koning der koningen. Hem zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

Voorwaar, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is zeer nabijgekomen!
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here: Gij zult daar voor zeker niet komen, voordat gij de mensen hun overtredingen vergeeft. Indien gij de mensen vergeeft, verheugt u want ook ik, uw Abba, Vader zal uw overtredingen vergeven.

Mattheüs 6, vers 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
En Mattheüs 7, vers 1 en 2 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
En vers 7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
En vers 12 tot en met 14 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de Profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Mattheüs 13, vers 6 Maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het.

Voorwaar,

Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40 En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.

Voorwaar, het grootste gebod is om uw Here, uw God echt lief te hebben!
Voorwaar, om u te laten dopen is een van de stappen om een nieuwe leven te beginnen. Zoals de Here, de dood overwonnen heeft en opgestaan is, zo mag u ook opstaan. Voorwaar, Hij zegt ook dat u dan een verbintenis met Hem aan gaat en hiermee uw trouwheid belooft tegen Hem! Hij zal zijn stempel zetten op deze verbintenis. Denk ook niet dat u behouden wordt en Gods koninkrijk zo binnen kan gaan als u wederom geboren bent, maar bouw op uw relatie met Hem en onderhoud het!
Voorwaar, in de evangelicalendtimemachine.com kunt u gebeden vinden om na te zeggen.

Voorwaar, wanneer u nog niet gedoopt bent en de Rapture, de Opname vind plaats, denkt niet dat alleen die wederom geboren zijn weg genomen word.
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kent uw hart en wandel. Vrees niet als u uw goede relatie met Hem onderhoud en nog niet gedoopt bent. God laat u niet achter.

1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
En vers 11 en 12 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
En vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, het dopen is wel de kers op de taart!
Het is dan compleet en een zegen en een stempel op uw leven! Meer hierover vind u in de website.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com