DutchVideo 2013

De doem komt over u, inwoners des lands!

ONTHULLENDE BOODSCHAP GODS, O.A.: MEN VERBAAST ZICH OVER HET TOENEMENDE ERNSTIGE GEWELD, WERELDWIJD! VERDER EEN OPSOMMING VAN VERVULLINGEN OP AARDE! OPEN UW OGEN EN WORD WAKKER, ER IS MAAR EEN VLUCHTROUTE!

Gepubliceerd op aug 20, 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

de doem

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 20 augustus 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen doorgegeven.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Spagielios. Voorwaar, hoor aandachtig!

Men verbaast zich over het toenemende ernstige geweld wereldwijd.

Straatroof en zware mishandelingen, en straathandel in drugs en gedwongen prostitutie, dierenmishandelingen en Christenhaat, en anonieme raketaanvallen op Israël en burgeroorlogen, en toenemende helse diersoorten op de aarde en vele dierenplagen, zoals reusachtige duivelse vleermuizen en reusachtige ratten en wilde katten en honden en andere helse diersoorten in het water.

Mensen eten mensenvlees en roeien elkaar uit.

Men verwerpt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die zegt:

Johannes 14, vers 6  Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Verder zegt Hij tegen u, Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

1 Petrus 5, vers 8  Hier staat geschreven: Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Efeziërs 4, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid.

Galaten 6, vers 7  Hier staat geschreven: Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Galaten 5, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept.

Ezechiël 7, vers 3 tot en met 9  Hier staat geschreven: Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen! Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de HERE, het ben, die slaat.

De bode engel Gods sprak verder,

Gij daar, het wordt veel erger! Wereldwijd zullen er aanslagen zijn en hongersnood.

Voorwaar, er is maar één Vluchtroute, één Weg naar vrede en behoudenis, naar eeuwig leven!

Lees voor: Johannes 3, vers 15 tot en met 16  Hier staat geschreven: Opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

En vers 18 tot en met 20  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de mens houdt van Dracula, horror, magie, onnatuurlijkheid, onreinheid, geweld… Wat men wil, krijgt men!

Op 7 december 2012 sprak Profeet Benjamin Cousijnsen er ook over in de videoboodschap met de titel: ‘De gevallen engelen maakten de ruimteschepen!’

Zie nu, wat reeds ontvangen is in 2013.

Dit is een jaar, dat men nooit meer zal vergeten! Schrijf dit maar op.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com