DutchVideo 2020

De dingen die een mens onrein maken

Zo spreekt de Here God, Adonai, Elohím, Tz’va’ot, onze Almachtige God, Abba, Vader: Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden!

Gepubliceerd op 27 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 27 juli 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Miroach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Markus 7, vers 14 tot en met 23  En toen Hij de schare wederom tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat wèl: Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem “of haar” onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem “of haar” onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. En toen Hij van de schare thuis kwam, vroegen zijn discipelen Hem naar de gelijkenis. En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem “of haar” niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn “of haar” hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der koningen!
Zo spreekt de Here God, Adonai, Elohím, Tz’va’ot, onze Almachtige God, Abba, Vader.

Markus 7, vers 7 tot en met 9  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden.
En tot slot vers 13  En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.

Voorwaar, laat uw hart zuiver zijn.
Buig u voor de Koning, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en belijd uw zonden voor de enige ware, levende God! Geef u over aan Hem, vol van bewogenheid en nederigheid, in volledige overgave.

Markus 11, vers 25 en 26  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Voorwaar, God is liefde, en vol genade en goedheid en hoop en kracht, een balsem voor het hart! 

Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Laat uw hart vol zijn van zonneschijn, altijd stralend voor Zijn aangezicht, en kadosh, heilig voor de Koning van uw hart!
Luister steeds naar Zijn stem. Hij is uw Redder en eeuwige, Kadosh, Heilige, Almachtige God, de Rots aller eeuwen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, laat Zijn goedheid en genade steeds uw deel zijn, elke dag weer.
Zet een wacht voor uw gedachten en lippen en hart! En laat Zijn liefde en vrede – van Christus, de Koning – met u zijn. Wees Hem, die zich stelt aan het hoofd, volledig ten dienste toegewijd in het goede. Hij heeft ook u de zege in de strijd beloofd, vol van de Geest en van kracht. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com