DutchVideo 2022

De boodschappen Gods vragen om actie!

Voorwaar, een Profeet Gods houdt andere mensen een spiegel voor namens de Here. Als men niet wil veranderen dan luistert men niet naar God!

Gepubliceerd op 03 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, kadosh, heilig, heilig, heilig is de Here!
Onderwerpt u aan Hem en toon nederigheid, respect en ontzag voor Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende, Opgestane Heer! Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ik ben een bode engel Gods.

Spits uw oren en hoor aandachtig!
Sinds 2012 werden u reeds vele duizenden boodschappen Gods, profetieën en openbaringen overgebracht door de bode engelen Gods en woord voor woord opgeschreven en doorgegeven. Voorwaar, een Profeet Gods houdt andere mensen een spiegel voor zoals hij dat reeds jaren doet via de boodschappen. Hij is niet voor de lol geroepen, maar om u een spiegel voor te houden!

Voorwaar, de Profeten waarschuwen namens de Almachtige God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Als men niet wil veranderen, dan luistert men niet naar God!
Voorwaar, een Profeten Gods zoals Benjamin Cousijnsen en zijn vrouw Theresa, willen dat men zich onderzoekt en zich bekeert, en dat men luistert naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en dat men op een Bijbelse manier in liefde met elkaar omgaat.

Voorwaar, een boodschap van God vraagt om actie!
Het gaat erom te leven naar Gods bedoelingen. Een Profeet Gods wordt niet vaak geliefd of welkom geheten, zoals in een kerk, onder andere.

1 Koningen 22, vers 13 en 14 De bode nu, die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: Zie, de profeten hebben eenstemmig gunstig voor de koning gesproken; laat dan toch úw woord zijn als het woord van ieder hunner, en spreek gunstig. Maar Micha zeide: Zo waar de Here leeft, voorzeker, hetgeen de Here tot mij zeggen zal, dàt zal ik spreken.
En vers 16 tot en met 18 Maar de koning zeide tot hem: Hoe dikwijls moet ik u bezweren, dat gij tot mij slechts de waarheid spreekt in de naam des Heren? Daarop zeide hij: Ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid als schapen, die geen herder hebben, en de Here zeide: dezen hebben geen heer, een ieder kere in vrede naar zijn huis. Toen sprak de koning van Israël tot Josafat: Heb ik u niet gezegd: hij profeteert over mij niets goeds, maar enkel onheil?

Voorwaar, hoewel men ook zovaak oordeelt over de Profeten en zegt dat zij enkel onheil brengen, zo werd het ook gezegd van de oude Profeten die de boodschap, de volle waarheid, overgebrachten in de Almachtige Naam des Heren.
Voorwaar, een ware Profeet zal u altijd namens de Here een spiegel voorhouden in liefde en gehoorzaamheid aan God, of u het fijn vindt of niet.

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.
En vers 16 Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen nederbuigt.
En Deuteronomium 13, vers 4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 19 tot en met 21 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com