DutchVideo 2013

De bode engel sprak: Vereer geen engelen!

04-02-2013  DEZE WAARSCHUWENDE BOODSCHAP, OM GEEN ENGELEN TE VEREREN, WERD DOOR GODS BODE ENGEL GEBRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH!  1 TIM. 4:1   LEV. 19:4   JAK. 5:19 EN 29   JOH. 3:16, 18, 35, 36

Gepubliceerd op 4 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

engel

Volledige weergave:

Hallo, Shalom en welkom! Op 4 februari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Profeet Benjamin Cousijnsen, mijn naam is Measraël. Ik verheug mij zeer om u te ontmoeten.

In de hemel wordt zelfs over u en de werkers van de laatste dagen gesproken.

Ik ben een bode engel Gods en ik sta erop, gij daar die luistert, dat gij geen engelen vereert! Ook Benjamin aanbidt en vereert ons niet. Luister goed!

Engelenvereerders, zo staat geschreven, en zo spreekt de Almachtige wederom tot u!

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken.

Ik ben Measraël, ik ben gekleed in blinkend, smetteloos, prachtig fijn linnen.

Mijn haren zijn licht blinkend, zeer lichtblond. Mijn kraag is van hemels goud, en mijn brede riem, die is bewerkt met hemelse, kostbare stenen, met robijnen en diamantjes, en vele onbekende stenen. Mijn sandalen zijn ook van goud.

Richteren 13, vers 6  De vrouw nu kwam en zeide tot haar man:… Let op! zei de bode engel Gods… Een man Gods kwam bij mij, die er uitzag als een engel Gods, zeer vreselijk. Ik heb hem niet gevraagd, vanwaar hij was, en hij heeft mij zijn naam niet bekendgemaakt.

Handelingen 7, vers 38  Deze is het, die in de vergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de Sinai, en met onze vaderen; en hij ontving levende woorden om die u te geven.

Benjamin komt uit de stam van Benjamin, en geeft Gods woorden door, ook elk woord en elke letter.

1 Timotheüs 4, vers 1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.

Ook zeg ik u:

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God.

Jakobus 5, vers 19 en 20  Mijn broeders “en zusters”, voegde de bode engel Gods toe, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben een bode engel Gods, en waarschuw u ernstig!

Aanbidt wie het toekomt, die Zijn leven gaf voor u, om u te redden, waarlijk uit de hel! Buig alleen voor Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God!

Johannes 3, vers 16 en vers 18, en vers 35 en 36  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

De bode engel Gods sprak verder, 

Ik ga nu, en u daar, Richt u op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en vraag om vergiffenis!

Ik zegen u nu in Zijn naam: Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com