DutchVideo 2020

De andere wegen die breed zijn leiden niet naar God

Zie, zelfs de maan – zij schijnt niet helder, en de sterren zijn niet rein in Zijn ogen. Maak uw paden recht! Bekeert u van uw afgoderijen!

Gepubliceerd op 28 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam boven allen namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michiliana, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Indonesië, Korea, Pakistan, Turkije, Japan, Mexico, Italië, Spanje, Filipijnen, Nederland, Griekenland, Duitsland, Afrika, o.a., hoor de stem van een die roept: “Maak uw paden recht! Bekeert u!”
Want de verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God, geopenbaard.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de almachtige Naam van de enige God van Abraham, Izaäk en Jacob, “Aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen!”
Hij is de enige, Ware Weg! De andere wegen die breed zijn, leiden niet naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, licht en donker gaat niet samen. Voorwaar, heb de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus lief! Gij zult u niet verontreinigen aan afgoderijen.

Leviticus 26, vers 1 Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God.

Voorwaar, wees kadosh, heilig en laat geen een gesneden houten of stenen beelden van een of ander beeld of sportster de plaats innemen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Zet Hem op nummer een, op de eerste plaats!

Leviticus 19, vers 31 Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

Voorwaar, velen hebben meer kennis van hun idool, hen afgoden, en vereren hun voetbalafgoden en kennen die voetbal sterren beter dan de smalle weg van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Job 25, vers 5 Zie, zelfs de maan – zij schijnt niet helder, en de sterren zijn niet rein in Zijn ogen.

Voorwaar, maakt uw paden recht!

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.”
En Johannes 10, vers 27 “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.”
En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Voorwaar, geen vormen van afgoderijen, zoals Mariaverering komt tot God maar alleen via Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te aanbidden.
Want Hij brengt u gebed bij God, niemand anders.

Johannes 14, vers 15 tot en met 17 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com