DutchVideo 2022

De Almachtige Heer is een sterke, onverslaanbare, eeuwige Held

Voorwaar, als gij vast geworteld bent in Hem en vertrouwt op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en in Zijn kracht staat, zullen de tronen, de duistere machten en krachten door Zijn almachtige Naam weldra vergaan.

Gepubliceerd op 8 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende God en Koning der koningen.

Voorwaar, vol van Geest en kracht en vertrouwen heeft Hij u de zege in de strijd beloofd.
In Hem is overwinning, geloof, hoop en liefde. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, u daar, gij weet dat deze boodschap voor u is.
Voorwaar, als gij vast geworteld bent in Hem en vertrouwt op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en in Zijn kracht staat, zullen de tronen, de duistere machten en krachten door Zijn almachtige Naam weldra vergaan. Voorwaar, laat niets u weerhouden ook al suizen de pijlen om u heen. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is meer dan overwinnaar, een sterke, onverslaanbare, eeuwige Held.

Zeg, Halleluja!
Geprezen zij de Here die eeuwig leeft, mijn vaste Rots en Burcht! U bent mijn Held en bevrijder en boven alles meer dan een overwinnaar! Op U vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.

Voorwaar, zegt,
Ik ben gekocht en betaald door Zijn kostbare, dierbare Bloed!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.
En Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.

En tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com