DutchVideo 2015

De almachtige God JHWH alarmeert u, Israël!

Openbarende waarschuwing Gods voor Israël: De Here God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, openbaart en waarschuwt Zijn volk Israël via deze boodschap, doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen. En Hij zegt u: Hoor, Israël, welke toezeggingen de antichrist Obama, die Gods volk haat, heeft gedaan naar de Islam, en welk land zal binnenvallen in Israël!

Gepubliceerd op 20 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Obama and Islam

Volledige weergave:

Hallo, welkom! De volgende waarschuwende, openbarende boodschap van God, de God JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, werd op 20 mei 2015 door een engel des Heren woord voor woord overgeleverd en meteen woord voor woord opgeschreven en doorgegeven door eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, zoals het voorzegd is door Profeet Benjamin Cousijnsen, zal de Islam zijn macht nog meer grijpen.
Zo zal het geschieden. Mijn naam is Carice en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, dit is reality!
De antichrist staat geheel achter de Islam, wereldwijd, en doet zich voor als een engel des lichts, die zogenaamd vrede wil brengen en oplossingen. Voorwaar, in het verborgene heeft Obama privé toezeggingen gedaan naar de Islam. Omdat de antichrist Obama Israël, Gods volk, haat, heeft hij een verklaring laten tekenen, zodat vele historische en natuurlijke rechten van Israël aan de Islam worden overgedragen! Ook zal Turkije Israël binnenvallen en samenwerken met hun overige broedermoslims in Israël zelf!

Voorwaar, de andere landen, begrensd aan Israël, vinden ook dat de Joodse staat moet verdwijnen, en dat de Islam het helemaal moet overnemen.
Voorwaar, en Obama lacht in zijn vuistje!

Voorwaar, bid voor Israël!
Voorwaar, Israël, nu gij echter Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebt leren kennen, zijt gij door uw geloof en vertrouwen in Hem behouden. Weest standvastig!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com